Главная Виховна робота
Виховна робота
Модель виховної роботи PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
22.10.10 12:52

"Вчителі, яким діти зобов'язані вихованням,
поважніші, ніж батьки, яким діти зобов'язані лише народженням:
одні дарують нам лише життя, а інші - добре життя. "
Аристотель

 

Модель управління щодо планування навчально-виховного процесу.


Виховна робота в училищі полягає в системі організаційно-педагогічних, методичних заходів, спрямованих на формування у молоді світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально-значущих надбань вітчизняної і світової культури. 
Пріоритетні напрямки здійснення виховного процесу в училищі визначає Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.), концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти, національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя , розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

Провідною ідеєю виховної системи училища є формування відповідальної, творчої, креативної особистості, яка володіє навичками самопізнання, самокорекції, самовиховання, що відкрита до сприйняття інших культур, цінує свободу, поважає людську гідність, здатна до успішної самореалізації у сучасному житті.
Найголовнішим досягненням закладу вважається прийняття педагогічним колективом принципу командної діяльності. Вся система управління в училищі пов”язана з командною діяльністю. Ефективність такої роботи обумовлена творчим компонентом , особистістю кожного педагога.

Важливою умовою успіху для виконання головного завдання  є планування виховної роботи, яке базується на загальнопедагогічних принципах.

 

Керуючись нормативно-правовими документами та на основі аналізу, діагностики учасників навчально-виховного процесу, можливості педагогічного колективу, умов навчального закладу, аналізу попередньої навчально-виховної роботи  складається план на навчального закладу, аналізу попередньої навчально-виховної роботи  складається план на навчальний рік, на місяць за  напрямами:

Результатом виховної роботи  є випускник, в якого сформовано рівень соціальної зрілості, достатньої для забезпечення його самостійності у різноманітних сферах життєдіяльності, творча особистість із розвиненою потребою у самореалізації та самовдосконаленні.

 

 

Особистісно орієнтоване виховання, ідеї гуманізації і демократизації життя як стержневі проблеми перебудови сучасної професійно – технічної освіти докорінно змінюють організацію і здійснення навчально-виховного процесу.
Організація виховного процесу вимагає, щоб у центрі уваги була особистість учня як суб'єкта виховання, розвиток  його внутрішнього «Я», формування індивідуального стилю життя і відповідального ставлення до самого себе, природи, суспільства.

 


Ефективність виховної роботи підвищується за наявності обґрунтованої організаційної структури, яка б забезпечувала взаємодію усіх ланок управління. Кожний елемент структури має чітко визначені функціональні обов’язки.

Вся організаційна робота в училищі пов”язана з командною. Ефективність такої роботи обумовлена творчим компонентом, особистістю кожного педагога.


З метою забезпечення якості виховної роботи в училищі кожен навчальний рік починається з підготовки педагогічних кадрів, яка проводиться за такими напрямами:

Професійний - Підвищення рівня професійної підготовки педагогічних працівників.
Методичний - Упрвадження нових видів роботи, освоєння інноваційних методів виховання учнів.
Психолого-педагогічний - Систематична й планомірна робота психолога, класних керівників з вивчення нахилів, здібностей, потреб учнів.
Науково-теоретичний - Самоосвіта педагогів,  ознайомлення з передовим педагогічним досвідом.

 

 

 

Последнее обновление 15.06.12 12:04
 
МК класних керівників PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
01.11.10 13:25

 

Однією із ланок виховної роботи є методична секція класних керівників


„Учитель, який передає дитині лише знання – це ремісник;
той, хто виховує характер – справжній митець у своїй справі.”
Софія Русова


Ця теза є провідною в роботі методичної комісії класних керівників навчального закладу „Інноваційні аспекти діяльності класного керівника в сучасних умовах”- тема над якою працюють учасники секції. Її мета – сприяти професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювати творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи.
Виховна робота закладу спрямована на реалізацію моделі «Образ випускника».


Формами роботи, які використовують у своїй практиці класні керівники, є:
? виховні години, години спілкування;
? бесіди, лекції, диспути, «круглі столи»;
? рольові ігри;
? конкурси, вікторини;
? анкетування, тестування;
? екскурсії, відвідування музеїв;
? індивідуальна робота з учнями.Якість виховного процесу ДНЗ "Житомирське ВПУБД" його результати певною мірою залежать від викладача, класного керівника, від майстра виробничого навчання та рівня їх науково-теоретичної підготовки. Така підготовка здійснюється через організацію методичної роботи.

 

Форми методичної роботи

 

В навчально – виховному процесі задіяно 32 комп’ютери, діє мережа Intеrnet. Суттєву допомогу надають Web – сайти нашого закладу та ПТНЗ області. Саме тут класний керівник, майстер в/н може ознайомитися з діяльністю методичних комісій класних керівників, проведеними позаурочними заходами, досвідом проведення виховних годин.Последнее обновление 15.06.12 12:06
 
Бібліотека PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
01.11.10 13:44

"Читати означає" брати в борг ",
а зробити на основі цього відкриття -
означає "сплатити борг". "
Г. Ліхтенберг

 

Науково-методична проблема училища : «Створення психолого-педагогічних умов для формування особистості та встановлення позитивного іміджу навчального закладу».
З вересня 2010 року розпочато роботу за Проектом «Бібліотека – центр інформації і культури, середовище духовної творчості молоді».


Як до живих джерел глибоких
Ми припадаємо до книг,
Черпаємо снагу, неспокій
Та нездоланну правду з них.
Нас поведуть вони у мрію,
Щоб розпізнати суть буття,
Прийдешні нам шляхи відкриють,
І стануть школою життя

 

Концептуальна модель виховної роботи бібліотеки ДНЗ «Житомирське ВПУБД»

Пріорітетними напрямками роботи є розвиток життєвих компетенцій учня : «Я – громадянин», «Я-патріот», «Я – сім’янин», «Я - гуманіст», «Я – здорова особистість», «Я-друг природи», «Я – високодуховна особистість», «Я-висококультурна особистість», «Я - людина».

Сьогодні бібліотека є:
1. Центром соціально-культурного розвитку учнів і дорослих;
2. інформаційно-методичним центром;
3. основною базою навчання ;

У підготовці вчителів та майстрів виробничого навчання до особистісно орієнтованого навчання значну роль відіграє бібліотека, яка бере активну участь в організації семінарів, відкритих уроків виховних заходів. Бібліотека надає послуги через:
• масові форми роботи;
• індивідуальну роботу;
• організацію роботи прес - центру «Я і Всесвіт»;
• створення бібліотечно-інформаційних куточків ;
• бібліотечні уроки.

Робота бібліотеки училища здійснюється за трьома основними напрямами :
• спільна діяльність бібліотеки, вчителів і майстрів виробничого навчання;
• бібліотечна справа як розвиток читацьких смаків;
• виховна робота, яку здійснює бібліотека.

До кожної категорії читачів (учителів, майстрів в/н, учнів, батьків) бібліотека ставить завдання, які вирішує через різноманітні форми роботи.

Категорія читачів : учителі, майстри виробничого навчання.

Завдання: пропаганда книги і методичних систем роботи з нею, освоєння різних форм самоаналізу і самооцінки своєї бібліотечно-бібліографічної грамотності і підготовленості до передачі знань учням.
Форми роботи : круглий стіл, презентація книги, огляд літературних новин, творчі зустрічі, книжкові виставки, бібліотечний діалог, бібліотечні уроки.

Категорія читачів: учні училища.

Завдання : формування інформаційної культури, основ незалежного користувача бібліотеки, який упевнено працює з різноманітними джерелами інформації.

Форми роботи : бібліотечні уроки. Ігри, конкурси, вікторини, екскурсії, творчі роботи, зустрічі, тренінги, презентації книг, огляди новинок, книжкові виставки, Тиждень дитячої та юнацької книги.

Надовго запам’ятаються учням :
• літературні вітальні «Поезія – це завжди неповторність», «Краса українського слова»;
• інтелектуальні ігри «Літературний КВК»;
• засідання і заходи клубу самодіяльних поетів «Самоцвіти»:
- «Лірика присвячена весні»,
- «В полоні барв осінніх»,
- «Тенета життєвої наснаги».


Категорія читачів : батьки.

Завдання : допомога учням у засвоєнні шкільної програми (вечірня школа), програм по спецпредметах, підтримка бажання читати, формування читацьких смаків.

Форма роботи : лекція, бесіда, конференція «Родина і бібліотека училища», виставки, анкетування, огляд літератури.

Головним завданням, яке стоїть сьогодні перед бібліотекою ДНЗ «Житомирське ВПУБД» це : 
• Надання допомоги в навчально-виховному процесі.
• Виховання людини нової генерації, всебічно розвиненої особистості.
• Прищеплення любові до книжки, щоб читання стало духовною потребою.
• Виховання культури читання.
• Формування у молодого покоління гуманістичних , морально-етичних цінностей.
• Виховання патріотизму, любові до рідної мови, до народних традицій.

Бібліотека училища в 2012 році домагається виконання завдань за допомогою таких форм і методів роботи :
1. Інформування педагогічного колективу училища і вечірньої школи.
а) інформаційне забезпечення педрад, забезпечення відповідною літературою виконання тематичних довідок ;
б) випуск інформаційних бюлетенів «Увага ! Нова книга», «Радимо прочитати», «Зупинись! Це цікаво», «Увага ! Проблемна стаття»;
в) оформлення інформаційного куточка з методичними педрадами, рубриками уроків «Тобі класний керівнику», «Я іду на урок…», «Скористайся інформацією».
2. Інформаційне забезпечення учнів.
1. Години цікавих повідомлень.
2. Дні громадського інформування.
3. Групова та індивідуальна інформація читачів.
4. Куточок абітурієнта «Де навчатися сьогодні, щоб бути на висоті завтра».
5. Систематичний випуск інформаційних бюлетенів «Історичні дати», «Народний календар».
3. Організовано книжкові виставки :
• Книжково-ілюстративна виставка-роздум «Україна – це Я»(до Дня соборності України);
• «Наш дім - Земля».
1. Полісся моє золоте.
2. Знай, люби, бережи.
3. Світ тварин.
• «Шляхом Закону, Права, Моралі».
• «Чорнобиль – біль Житомирщини».
• «Правда про голодомор».
• «Розгойдані дзвони пам’яті».
• «Зорій довіку серед нас» (присвячена творчості Лесі Українки).
• Малоформатний стенд – виставка про життя і творчість Т.Г. Шевченка «Великий син Українського народу».
• «Золоті зорі Полісся» (до Дня Перемоги).
• «У світі краси і мудрих книг» (приурочена Року книги).
1. Книга – джерело знань.
2. «Наш вернісаж» (виставка малюнків до улюбленої книги).
• Книжкова виставка – вернісаж з національно-патріотичного виховання «В історію свою візьми нас, Батьківщино».
1. Одна батьківщина : двох не буває.
Місця, де родилися, завжди святі.
Хто рідну, - оселю свою забуває.
Той долю не знайде в житті.
2. Калина – одвічний символ України.
3. Верба – символ українського землі.
4. Хліб-сіль на вишитому рушнику.
• «Синьоокий край – мій Поліський край».
1. На отчій землі – Україні –
Є одвічно Полісся моє.
2. Зелений хміль і
Льон квітучий твій –
Люблю тебе,
Чарівний краю мій.

Основну роль в інформаційній діяльності нашої бібліотеки відіграють усні форми масової і індивідуальної роботи – розповіді про книги, роботу бібліотеки, правила користування бібліотекою та збереження книжок, як вибрати книгу, як працювати з підручником, начальним посібником, довідковою літературою, підписними виданнями.


Бібліотекар.
Напружена тиша читального залу –
До вічності сталий пароль.
І в тиші отій кого ж з нас не спіткало
Сплетіння і прагнень, і доль.
І розум, і розпач, надія й тривога,
І подвиг, і жарт, і непрощенний гріх,
І та незбагненна дорога до Бога,
Яка милосердно відкрита для всіх.
Ми служимо людям у світському храмі,
І совість століття пронизує нас.
А мудрість і правда розтоплять і камінь.
Все – людям, життю, і ніщо про запас!

Последнее обновление 15.06.12 12:09
 
Самоврядування PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
01.11.10 13:44

"Ми навчаємося з прикладів, а не зі слів"
Василь Розанов

 

Структура учнівського самоврядування ДНЗ "Житомирське ВПУБД"

 


Последнее обновление 22.02.16 14:28
 
Психологічна служба PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
06.06.14 11:45

"Коли багато вчишся, то не тільки обличчя,
а й тіло набуває розумного виразу"
Фрідріх Ніцше

 

Вітаю Вас! Я, Матвієнко  Анна Леонідівна, практичний психолог ДНЗ « Житомирське ВПУБД»

Працюю на посаді практичного психолога з  09.09.2013 р.
Вища освіта. Закінчила Київський університет бізнесу і технологій  по спеціальності "Практичний психолог в закладах освіти. Викладач ВНВЗ”, 2012 рік.

Життєве кредо:

"Ти оригінальний від народження.

Не дай собі вмерти блідою копією когось іншого"

Джон Мейсон

 

Проблема над якою працюю:
«Створення сприятливих психологічних умов,що покращують особистісну адаптацію  учнів, та поліпшують роботу педагогічного  колективу.»


 

Я с солнца сбрасываю полог,
Я утро начинаю здесь.
Моя профессия - психолог ...
...Или призвание это есть?

Я здесь касаюсь откровения,
Я здесь ступаю не спеша.
Моя профессия - доверье,
Моё призвание - душа.


В глазах напротив спеет вера
Иль ожидание её.
Моя профессия - есть мера.
Она - призвание моё.

Я отмеряю расстояние
Терпенью, поиску, борьбе,
Моя профессия - признание,
Моё призвание – путь к себе.


В нём всё - серьёзность и ирония,
Вершин триумф, игра теней.
Моя профессия - гармония,
Моё призвание – верность ей.

 

Як успішно підготуватися до іспиту

 

Іспит – це не лише перевірка теоретичних знань, а й значне емоційне випробування, своєрідний стрес. Саме тому важливе значення має психологічна підготовка до іспитів. Деякі учні зі слабкою нервовою системою під впливом стресової ситуації, якою є екзамен, можуть забути матеріал, який напередодні дуже добре пам’ятали. Через сильне хвилювання вони можуть себе неадекватно поводити і тим самим спровокувати негативну реакцію екзаменатора.

Перед іспитом слід написати короткий конспект матеріалу, який ви засвоїли. Він допоможе систематизувати одержані знання та пригадати вивчене. При підготовці до іспиту і написанні конспекту необхідно враховувати свої індивідуальні особливості та тип пам'яті.

Як поводитися на екзамені?

Перед іспитом лягайте раніше спати, а ранок ні в якому разі не розпочинайте "зубрінням". Дослідження психологів свідчать, що в пам'яті залишиться тільки матеріал, засвоєний вранці, все інше забувається. Не спізнюйтеся на іспит. Не вдягайтеся зухвало.

Отже, ви зайшли до аудиторії, взяли білет. Сідайте на місце, заспокойтеся, зосередьтеся і спробуйте вникнути в зміст поставлених запитань. Для цього необхідно їх добре прочитати.

Якщо не знаєте, як відповідати на запитання, не хвилюйтеся, спробуйте зібратися з думками. Згадайте все, що стосується даної теми. Не говоріть прямо, що не можете відповісти, це може бути помилкове відчуття. Почніть з того матеріалу, який знаєте, який найближчий до вашої теми. Якщо відчуваєте, що екзаменатор збирається поставити оцінку нижче тієї, на яку ви розраховуєте, попросіть задати вам додаткові запитання. Це може і не спрацювати, але втрачати свій шанс не варто.

І насамкінець, я хочу запропонувати вправу для розвитку інтуїції. Адже якщо ви не встигли як слід підготуватися, то вам залишається розраховувати тільки на шосте відчуття.

Виконуйте цю вправу на самоті. Сядьте зручно. Закрийте очі. Розслабтеся. Спробуйте відчути кожну клітину свого тіла. Не реагуйте на зовнішні подразники. Пригадайте, які предмети знаходяться в кімнаті, як вони розташовані. Відчуйте їх. Наприклад, якщо це ваш письмовий стіл, уявіть, як прогинаються його полички під вагою книг, конспектів, зверніть увагу, що ви при цьому відчуваєте (біль, легкість, слабкість, тощо). Пригадайте, що знаходиться зараз у вас під ліжком, у шафі, уявіть це детально.

Головне у цій вправі – повністю розслаблене тіло, пригнічене мислення та пам’ять. Важливо не згадувати, що де знаходиться, а уявляти, передбачати.

Робіть цю вправу кожного дня протягом хоча б тижня і ви помітите, що здатні передбачити деякі події та здогадатися про те, чого раніше не знали.

 

Отже, бажаю успішно скласти всі іспити!

 

"Не робіть з дитини кумира:

коли він виросте - зажадає жертв"
П. Буаст

Поради психолога  учням

1. Пам'ятайте: найкращий спосіб боротьби з душевним неспокоєм – постійна зайнятість.

2. Щоб забути свої напасті, намагайся зробити приємне іншим. Роблячи добро іншим, робиш добро собі.

3. Не намагайся змінювати чи перевиховувати інших. Набагато корисливіше і безпечніше зайнятися самовихованням. Пам'ятай: кожна людина – така ж яскрава й унікальна індивідуальність, як і ти, приймай її такою, якою вона є. Намагайся знайти в людині позитивні риси, вмій бачити її достоїнства і в стосунках з нею спробуй опиратись саме на ці якості.

4. Май мужність від щирого серця визнавати свої помилки. Уникай зазнайства і позування.

5. Вчися володіти собою! Гнів, дратівливість, злість спотворюють людину. Егоїзм – джерело багатьох конфліктів. Виховуй в собі терпіння, пам'ятай, що «рана заживає поступово».

6. Будь-яка справа починається з першого кроку! Пам'ятай: перешкоди нам даються задля нашого розвитку.

7. Людина, має необмежені можливості самовдосконалення, причому в усіх галузях СВОЄЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.

8. Будь толерантною особистістю.

 

 

Ти вважаєш, що недостатньо впевнена в собі людина?

Ось деякі орієнтири впевненості:

1. Я маю право оцінювати свою поведінку, думки та емоції і приймати відповідальність за їхнє ініціювання і наслідки для себе.

 

2. Я маю право вирішувати, чи відповідальний я за вирішення проблем інших людей.

3. Я маю право змінювати свою думку.

4. Я маю право робити помилки і бути відповідальним за них.

5. Я маю право бути нелогічним у прийнятті рішень.

6. Я маю право говорити, що я чогось не знаю.

7. Я маю право говорити, що я чогось не розумію.

8. Я маю право говорити, що я не маю до цього ніякої справи.

9. Я маю право встановити особисті пріоритети.

10. Я маю право говорити «ні» без почуття провини.

 

 

Поради психолога викладачам

· Вся робота вчителя має витікати з принципа «не нашкодь» і бути направлена на збереження психологічного здоров’я учнів.

· Правильно обрана дистанція між викладачем і конкретним учнем .

· Правильне розміщення викладача в приміщенні під час різноманітних форм роботи.

· Міміка і жестикулювання.

· «Жива» міміка обличчя педагога, як засіб вираження емоційних станів особистості.

· Прямий і відкритий погляд, що змушує довіряти.

· Вміле володіння голосом і мовою. Тактика зміни гучності мови.

· Зміна інтонації. Чіткість і виразність мови.

· Заохочення , мовна похвала, що стимулює до активності учня.

· Відчуття часу.

· Вміння слухати учня.

· Вміння вести бесіду.

· Відсутність повчань.

· Врахування індивідуальних якостей учня.

 


 

 

 

Методичні рекомендації педагогам та батькам:

«По виявленню осіб схильних до вживання  наркотичних

засобів, або тих що знаходяться в стані наркотичного сп’яніння.»

Розроблено психологом

ДНЗ «ЖВПУБД»

Матвієнко  Анною Леонідівною

Наркоманія – це хвороба, яка виникає у разі систематичного вживання речовин, що включені до списку наркотиків та проявляється психічною та фізичною залежністю від них. Сьогодні наркоманія молодшає. І ця пам’ятка розроблена з метою допомоги батькам, педагогам зорієнтуватися у ситуації, зробити крок назустріч дитині, захистити її.

Що мають знати дорослі:

Не існує ні «важких», ні «легких» наркотиків.
Профілактика краще ніж лікування.
На щастя, більшість дітей сьогодні не вживає наркотиків, але у наш час дитина може зустрітися з ними кожного дня.
Діти та підлітки дізнаються про наркотики навіть раніше, ніж Ви на те чекаєте: із засобів масової інформації, друзів, тощо. Вам треба бути напоготові , щоб попередити біду.
Лише зрозумівши причини та довірливо поговоривши з дитиною, Ви можете вплинути на її рішення не приймати наркотики чи допоможете зупинитися, якщо дізнаєтесь, що вона вже експериментувала з наркотиками.
Пам’ятайте, якщо ви будете насторожі, то проблему наркотиків можна вирішити.

Найпоширенішими наркотичними речовинами в Україні є:
Препарати коноплі (канабіноїди)
Препарати опію (опіати)
Психостимулятори (амфетаміни)

Найчастіші шляхи вживання наркотичних речовин:
• Паління (гашиш, маріхуана, анаша та ін.)
• Внутрішньовенне введення наркотичних речовин (екстракт з макової соломки «ширка», героїн, ефедрон та ін)
таблетованих форм
(героїн, маріхуана, гашиш та ін.)

Ознаки вживання наркотиків можуть бути різними, в залежності від того, який наркотик, в якій кількості та комбінації вживає підліток.

Ознаки вживання похідних каннабіноїдів (маріхуана, гашиш, або сленгові назви – план, драп, травка, дур, сіно, тощо).
• Невмотивована веселість, сміх
• Розширення зіниць, очі червоні, або «неприродно» білі ( коли крапають судино звужуючі препарати в очі)
• Сухість у роті, спрага
• Почервоніння лиця, повік
• Прискорена, нечітка мова
• Підвищений апетит
• Коли закінчується  сп’яніння виражена сонливість


Ознаки вживання наркотиків опіатної групи (екстракт з макової соломки, ханка, химка, морфій, героїн).
- під час прийому наркотика виникає ейфорія (підвищення настрою) - звуження зіниць, коли в приміщенні темно, зіниці все одно не розширюються - «сівший» голос з хрипотцею

• Блідість чи почервоніння шкірних покривів

• Свербіння шкіри, переважно обличчя, носа,губ
• Малорухомість
• Сонливість,  вигляд сильно втомленої людини. Хвилинами людина може провалюватися в сон, на вуличному слензі «заліпати»

- В період «першої ломки» : сльозяться очі, нежить, блювота, біль в мязах.
• Сліди внутрішньовенних ін’єкцій (ліктьові згини, передпліччя, шия, внутрішня поверхня стоп, підколінна ямка, пахова ямка, пахова ділянка)
Ознаки вживання психостимуляторів (амфетамінів – екстазі, первентин, ефедрин)
• Підвищена фізична активність, говіркість, людина стає гіперактивною
• Ейфорія
• Розсіяність уваги
• Підвищена активність і збудливість (людина стає ніби «смиканою»)
• Відсутність бажання спати
• Бліде обличчя

- Повна відсутність апетиту
• Вихід з амфетамінового сп’яніння супроводжується безсиллям, болем у різних частинах тіла, тривалим важким сном, підвищеним апетитом, тахікардією, похмурим настроєм зі злостивістю та агресивністю.


УВАГА! Ранніми ознаками вживання наркотичних речовин, незалежно від виду наркотичної речовини, можуть бути наступні зміни у поведінці, характері та фізіології підлітків:
• Безпідставне зникнення з дому на досить тривалий час
• Пропуски занять на навчанні, зниження успішності в навчанні,зміни у поведінці (необґрунтована агресивність.

 

Злобність, замкнутість, зміна кола друзів, неохайність), що не були властивими раніше відчуженості, брехливості
• Виникнення боргів
• Зникнення цінних речей та грошей з дому, крадіжки
• Втрата зацікавленості до навчання, праці, захоплень, перегляду телепередач
• Зникнення з дому або поява у підлітка таких хімічних речовин, як: оцет, питна сода, перманганат калію, йод, ацетон та інші розчинники, флакони з невідомими рідинами
• Знаходження у підлітків шприців, голок, гумових джгутів, таблеток, наркотичних речовин
• Поява в лексиконі підлітків нових жаргонних слів: баян, машина – шприц, колеса – таблетки; драп, дур, ширка – назви наркотичних речовин тощо
• Наявність у підлітків слідів від ін’єкцій у будь– яких частинах тіла, особливо на передпліччі
сон (безсоння або надзвичайно тривалий сон, сон вдень, важке пробудження та засинання, тяжкий сон)
апетит (різке підвищення апетиту або його відсутність, прийом значної кількості солодощів, поява надзвичайної спраги)
• Коливання розміру зіниць (зіниці різко розширені або звужені до булавкової головки) та кольору шкіри (різко бліда, сірувата)
Наявність у підлітків однієї або декількох з вищевказаних ознак не дає підстав для ствердження того, що підліток вживає наркотики, однак це повинно спонукати батьків, вчителів та близьких підлітка вжити запобіжних заходів.
Що робити якщо Ви підозрюєте, що Ваша дитина вживає наркотики:
• Не панікуйте
• Спостерігайте за дитиною не демонструючи збільшеної уваги
• Обговоріть Ваші спостереження з дитиною, але ні в якому разі не читайте мораль, не кричіть, не погрожуйте, не карайте
• Підтримайте дитину, проявивши повагу та турботу
• Не вірте завірянням, що він може вирішити цю проблему самостійно, без спеціальної допомоги

Соціальна казка «Добро врятує світ»

Колись один чоловік йшов берегом моря. Він помітив, що вночі море викинуло на берег величезну кількість морських равликів і зірок. Радісно, насолоджуючись вранішнім сонцем, чоловік міряв кілометр за кілометром піском.

Десь далеко він побачив, що хтось танцює на пляжі. Здивований тим, що хтось радіє життю таким дивним способом, він підійшов ближче.

Коли він наблизився, стало зрозумілим, що фігурка не танцює, а старанно повторює якийсь рух. Підійшовши ще ближче до маленької фігурки, чоловік побачив, що це дитина. Маленька дівчинка старанно збирала на березі морських зірок і кидала їх в море. Від здивування чоловік зупинився на мить, а потім запитав: «Для чого ти кидаєш в море морських зірок?», «Якщо я залишу їх на березі, - відповіла дівчинка, - сонце висушить їх і вони помруть. Я кидаю їх в море тому, що хочу, щоб вони жили».

Чоловік задумався, вражений словами дівчинки, але потім, згадавши скільки кілометрів морського узбережжя він пройшов, сказав: «Так їх, цих зірок, тут на березі мілліарди! Що ти можеш змінити?»

Дівчинка на мить задумалась над словами чоловіка, а потім повільно нахилилась, підняла ще одну зірку і кинула її в море.

Потім повернулась до людини, посміхнулась: «Можливо, ви і праві, - сказала вона, - але саме для цієї зірочки я змінила життя».

Змінимо життя на краще разом!!!

 

Кілька корисних порад при спілкуванні.


1. Ніколи не поспішай робити категоричних висновків по першому враженню, особливо уникай негативних оцінок.

2. Пам’ятай про те, що всі люди різні, кожна людина унікальна і не повторна. У житті не варто відносити людину

до якогось типу, класифікувати людей.

3. Ми часто ображаємося на людей або не задоволені ними, тому що вони не виправдовують наших очікувань,

не містяться в ті рамки, які ми їм відвели. Але люди зовсім не зобов’язані бути такими, якими ми бажаємо їх уявляти.

4. Пам’ятай про те, що будь-яка людина по своїй суті має унікальну здатність до зміни.

5. Ніколи не плутай поведінку людини і її особистість. Оцінюючи вчинок людини, у жодному разі не вішай ярлик на її особистість.

6. Навчися ухвалювати будь-яку людину цілком, такою, якою вона є – з усіма її гідностями й недоліками.

7. Як говорив Дейл Карнегі, якщо прагнеш переробити людей, почни із себе – це й корисно і безпечно.

 

 

 

Последнее обновление 22.02.16 16:52
 
Другие статьи...
« НачалоПредыдущая12СледующаяПоследняя »

Страница 1 из 2
Філія Центру професійно-технічної освіти м.Житомира, Powered by Joomla! Designed by SiteGround web hosting