Главная Методична робота Дослідно-експерементальна робота
Дослідно-експериментальна робота PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
06.04.11 15:45
"Для того щоб удосконалити розум,
треба більше роздумувати, ніж заучувати."
Рене Декарт

Виступ директора
на Всеукраїнській нараді
21 лютого 2012 року
ДОСЛІДНО - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА
ДНЗ «Житомирське вище професійне училище будівництва і дизайну»
«Підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання будівельного профілю ПТНЗ на базі ДНЗ «Житомирське ВПУБД»
Відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту» професійно-технічна освіта спрямована на формування у громадян професійних знань, умінь і навичок, відповідного технічного, технологічного мислення з метою створення умов для професійної діяльності.
Науково-технічний прогрес, який не оминув і будівельну галузь, потребує від професійно-технічної освіти підготовки конкурентноспроможних кваліфікованих робітників; готовності випускника ПТНЗ до постійного професійного саморозвитку та самовдосконалення. Саме професійна, докорінно оновлена освіта, здатна створити стабільний запас кваліфікації робітника, що дасть змогу оперативно реагувати на швидкісні зміни технологій виробництва.
Вагомою складовою педагогічного процесу є дослідно-експериментальна робота. Вона сприяє формуванню позитивного інформаційного простору, створює умови для розкриття, розвитку творчого потенціалу особистості педагога, покращенню якості підготовки кваліфікованих робітників.
Усвідомлення педагогічними працівниками ДНЗ «Житомирське вище професійне училище будівництва і дизайну» необхідності докорінних змін в освіті та відповідальності за ці перетворення, важливість підвищення науково-педагогічного рівня зумовили стрімкий розвиток інтересу до проведення досліджень й експериментальної роботи у навчальному закладі.
З 2006 по 2008 роки  дослідно-експериментальна робота проводилась на рівні навчального закладу за темою: ”Впровадження новітніх будівельних технологій в навчально-виробничий процес училища”. Для здійснення експериментальної роботи наказом по училищу було створено творчу групу, до якої увійшли керівники та педагогічні працівники училища.
Головним завданням дослідної роботи було - підготовка конкурентноспроможних робітників для будівельної галузі, застосування нових будівельних матеріалів і технологій для розбудови училища, стажування педагогічних  працівників  училища.
За період 2006-2008 років  у навчально-практичному будівельному центрі училища  пройшли стажування за різними формами навчання:
 • педагогічні працівники ПТНЗ області - 71 чоловік;
 • за договорами з фізичними та юридичними особами -25 чоловік;
 • робітників будівельних організацій - 70 чоловік;
 • курсове навчання безробітних – 29 чоловік;
 • стажування педагогічних працівників - 407 чоловік.
 • семінари-практикуми для учнів училища - 883 чоловіки.
З вересня 2008 року у навчальний процес підготовки кваліфікованих робітників з професій «Муляр, тесляр, столяр будівельний» та «Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник» вводяться нові дисципліни за рахунок предметів, які вільно обираються:
 • "Новітні технології у сучасному будівництві" в обсязі 20 і 30 годин;
 • "Дизайн сучасного дому" в обсязі 15 годин.
Педагогічні працівники, які брали участь у дослідно-експериментальній роботі, виконали в повному обсязі програму теоретико-практичного спецкурсу доктора педагогічних наук, професора Шарко В.Д. «Технологія сучасного уроку».
Згідно з Наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 29.08.2008 року №234 було схвалено ініціативу педагогічного колективу училища  на проведення дослідно-експериментальної роботи обласного рівня за темою:«Поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних виробничих технологій та матеріалів». Термін проведення: вересень 2008 – грудень 2010 р.
Метою дослідження було прискорення  передачі  інформації з новітніх прогресивних технологій і впровадження  її в навчальний процес та виробництво; впровадження сучасних досягнень будівельної галузі в навчальний процес; надання навичок використання високоякісної продукції компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)»; оволодіння практичними уміннями і навичками новітніх технологій майбутніми робітниками-будівельниками.
Науковий керівник експерименту – Васильчук Валентина Ананіївна, директор навчально-методичного кабінету ПТО у Житомирській області.
Результатом експерименту стало підвищення  якості підготовки кваліфікованих робітників-будівельників та їх конкурентноспроможності на ринку праці.
Проблема психолого-педагогічної, методичної, професійної підготовки педагогів, забезпечення змістовного рівня їхньої післядипломної освіти залишається надзвичайно гострою для педагогів ПТНЗ усіх галузей економіки. З метою дослідження та вирішення цієї проблеми в рамках дослідно-експериментальної роботи обласного рівня було проведено Всеукраїнський експеримент щодо підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання ПТНЗ Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей, Наказ МОН України від 29.04.2009 року № 370 «Про проведення експерименту щодо підвищення кваліфікації майстрів ПТНЗ будівельної галузі».
Мета експерименту -  навчання педагогів на основі блочно-модульного підходу відповідно до індивідуальних потреб слухачів, впровадження в навчальний процес новітніх виробничих, педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
Завдання експерименту з підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання ПТНЗ будівельної галузі:
 • поєднання різних форм курсового підвищення професійно-педагогічної кваліфікації (компетентності) у цілісну систему;
 • набуття майстрами в\н додаткових компетенцій з новітніх виробничих технологій у будівельній галузі;
 • апробація кореспонденської форми підвищення кваліфікації та поєднання її з денною формою навчання на заключному етапі;
 • апробація незалежного зовнішнього оцінювання професійно-педагогічної компетентності на заключному етапі навчання.
Проведенню експеримента передувала значна підготовча робота. Для вивчення матеріального, навчально-методичного  забезпечення  експерименту,  училище відвідали керівники  Департаменту ПТО МОН України, спеціалісти Національної академії педагогічних наук України, Університету менеджменту освіти, Донецького інституту післядипломної освіти ІПП, саме: Ничкало Н.Г. - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України, академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих ПТО НАПН України, головний редактор науково-методичного журналу "Професійно-технічна освіта"; Олійник В.В. - професор, доктор педагогічних наук, Ситніков О.П., за участю директора  науково-методичного центру ПТО та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області Шевчук Л.І.
Зміст навчання передбачав:
 • теоретичне підвищення кваліфікації з професії, предмету, психолого-педагогічної, методичної та фахової підготовок шляхом курсового та індивідуального навчання з видачею посвідчення про підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної підготовки ;
 • підвищення робітничої кваліфікації з видачею свідоцтва про підвищення (підтвердження) робітничої кваліфікації;
 • підвищення кваліфікації для опанування новітніми технологіями виробництва з видачею сертифіката.
Підвищення кваліфікації відбувалося за блочно-модульним підходом та передбачало такі блоки:
І-блок – заочний. На цьому етапі педагоги проходять підвищення  кваліфікації з психолого-педагогічної та методичної підготовок за кореспондентською формою безпосередньо за місцем роботи без відриву від навчально-виробничого процесу під керівництвом методиста ПТНЗ. Координацію даного етапу здійснює НМЦ ПТО ПК у Хмельницький області в режимі on-line. Загальна кількість годин даної підготовки становила не менше 144 годин.
ІІ-блок - заключний. Передбачає психолого-педагогічну, фахову та професійну підготовки за денною формою навчання на базі обласного НПБЦ училища.
ІІІ блок – контрольно-оцінювальний. На будівельному об’єкті проводилась
кваліфікаційна атестація, на базі НПБЦ -
 • залікова робота і кваліфікаційна пробна робота з опанування новітніми виробничими технологіями;
 • комплексний залік з психолого - педагогічної підготовки;
 • вихідне анкетування.
В рамках експерименту підвищення кваліфікації пройшли 70 майстрів в/н ПТНЗ будівельної галузі із 7 регіонів України.
Кожен слухач курсів отримав такі документи:
 1. Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня;
 2. Посвідчення про підвищення кваліфікації;
 3. Сертифікат.
У липні 2009 року відбувся круглий стіл за участю керівників Департаменту ПТО МОН України, де були підведені підсумки експерименту. Дано високу оцінку одночасному  підвищенню кваліфікації психолого-педагогічної, методичної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок і поєднанню кореспондентської та очної форми навчання, що дало змогу з мінімальним відривом від виробництва опанувати новітніми виробничими технологіями.
Після вдалого експерименту згідно з Наказом Міністерства освіти і науки від 14.08.2009 року №749 “Про підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання ПТНЗ”,  в Україні було створено 12 центрів різних галузей виробництва та сфери послуг для підвищення кваліфікації педпрацівників, Наказом МОН України від 29.12.2009 року №1238 “Про внесення змін до наказу МОН від 14.08.2009 р. №749” було визначено «Порядок організації підвищення кваліфікації майстрів в/н ПТНЗ».
За рекомендацією Інституту інноваційних технологій і змісту освіту МОН України навчально-методичним кабінетом ПТО у Житомирській області порушено клопотання перед МОН України щодо проведення протягом 2010-2012 років на базі ДНЗ «Житомирське ВПУБД» експеримента Всеукраїнського рівня на тему:
“ Підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання будівельного профілю: форми, методи, нормативно-правове забезпечення, типові робочі плани і програми.”
Мета експерименту:
прискорення передачі інформації з новітніх виробничих технологій і впровадження їх у навчальний процес та виробництво;
впровадження сучасних досягнень будівельної галузі в навчальний процес.
Завдання експерименту - оновлення і поглиблення знань у професійній, науково-технологічній, психолого-педагогічній і соціально-гуманітарній сферах через вивчення  із сучасних технологій виробництва у будівельній галузі.
Очікувані результати:
 • створення методичного посібника по організації ефективної діяльності навчально-практичного будівельного центру;
 • розробка та впровадження типових робочих навчальних планів та програм;
 • розробка методичних рекомендацій щодо запровадження в навчально-виробничий процес інноваційних виробничих технологій;
 • опанування майстрами в/н новітніми виробничими технологіями.
Результати підготовчого етапу експеримента:
1.Сформовано структуру дослідно-експериментальної діяльності.
2.Психологічною службою училища розроблено програму науково-дослідної та експериментальної роботи.
3.Вивчено ринок праці щодо необхідності нових професій, нових навчальних програм.
Діагностико-концептуальний етап: розробка авторським колективом училища методичного посібника “ Організація ефективної  діяльності регіонального навчально – практичного будівельного центру від компанії Хенкель Баутехнік  ( Україна)”, який використовується у роботі навчально-практичних будівельних центрів Україн.
На наступному етапі експеримента було:
1. у робочі навчальні програми з професійно-практичної підготовки  професій “Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник”, “Монтажник систем утеплення будівель, штукатур, лицювальник-плиточник”, “Монтажник гіпсокартонних конструкцій, маляр, штукатур” введено теми:
“Декоративне опорядження поверхонь матеріалами Ceresit”
“Плиткове облицювання поверхонь матеріалами Ceresit”
“Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції будівель і споруд матеріалами Ceresit”
“Влаштування комплексних систем сухого будівництва “Кнауф”;
2. розроблено проект державного стандарту з професії “Монтажник систем утеплення будівель”.
Педагогічні працівники ДНЗ «Житмоирське ВПУБД» у статтях та інших публікаціях на сторінках методичних видань, газет, журналів, Інтернетсайту МОН ділилися досвідом роботи по проведенню дослідно-експериментальної роботи:
 • Поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних виробничих технологій та матеріалів / А. О. Муравицький // Методичний журнал “Педагогічний досвід у професійно-технічній освіті”;
 • Передумови, які викликають необхідність впрвадження інновацій у навчально-виробничий процес / А. Лаврук // Методичний журнал “Педагогічний досвід у професійно-технічній освіті”
 • Робота регіонального навчально-практичного будівельного центру./ А. О. Муравицький // Методичний журнал НМК ПТО у Житомирській області;
 • Навчальний заклад нового типу на Житомирщині / Анатолій Муравицький // Газета “Освіта України”;
 • “Хенкель академия”: 17 тысяч специалистов в год / Газета «Спец! новости»
Робота щодо проведення експерименту розглядалась на Всеукраїнському семінарі директорів ПТНЗ будівельного профілю та керівництва БНПЦ, який відбувся у ДНЗ “Житомирське ВПУБД”; обласній науково-методичній конференції “Інноваційна діяльність ПТНЗ – запорука оновлення змісту ПТО - ДПТНЗ “Житомирське ВПУ сервісу і дизайну”.

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
від 29 серпня  2008 року № 234
Про проведення дослідно-
експериментальної роботи
на базі ПТУ №1 м. Житомира
та ДПТНЗ «Житомирський професійний
технологічний ліцей»
Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000р. № 522, з метою оновлення змісту професійно-технічної освіти, впровадження інноваційних засобів навчання та технологій шляхом залучення педагогічних працівників до дослідно-експериментальної роботи
НАКАЗУЮ:
1. Схвалити ініціативу педагогічних колективів професійно-технічного училища №1 м. Житомира (директор Муравицький А.О.) та ДПТНЗ «Житомирський професійний технологічний ліцей» (директор Градовський П.М.) і затвердити Заявки на проведення дослідно-експериментальної роботи за темами «Поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних виробничих технологій та матеріалів» (додаток 1) та  «Кваліметричний  підхід як складова управлінського супроводу моніторингу якості освіти в професійно-технічному навчальному закладі»  (додаток 2).
2. Затвердити Програми дослідно-експериментальної роботи на базі ПТУ№1 м. Житомира  (додаток 3) та ДПТНЗ «Житомирський професійний технологічний ліцей» (додаток 4).
3. Відкрити експериментальні педагогічні майданчики обласного рівня на базі ПТУ№1 м. Житомира та ДПТНЗ «Житомирський професійний технологічний ліцей».
4. Призначити науковим керівником експериментів Васильчук Валентину Ананіївну, директора навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області;
науковими консультантами:
Арешонкова Володимира Юрійовича, проректора з методичної роботи Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата педагогічних наук (за згодою);
Стельмах Антоніну Гаврилівну, методиста кафедри інноваційних технологій Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою);
Тернопільську Валентину Іванівну, доцента кафедри педагогіки Житомирського державного університету ім. І.Франка, кандидата педагогічних наук (за згодою).
5. Навчально-методичному кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області (Васильчук В.А.):
Здійснювати науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи на базі вказаних ПТНЗ області.
Заслухати звіти ПТУ№1 м. Житомира та ДПТНЗ «Житомирський професійний технологічний ліцей» у листопаді 2010 року.
Хід експериментів висвітлювати через інформаційно-методичний бюлетень «Вісник ПТО» та сайт професійно-технічної освіти.
6. Відділу з питань професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки облдержадміністрації (Ковальчук Т.О.) надавати допомогу педагогічним колективам ПТУ№1 м. Житомира та ДПТНЗ «Житомирський професійний технологічний ліцей» щодо забезпечення необхідних умов для організації та проведення дослідно-експериментальної роботи.
7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління Славінського М.Д.
Начальник управління О.В. Пастовенський
Додаток 1
до наказу УОН
від 29.08.2008р.№ 234
ЗАЯВКА
на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою
„Поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних виробничих технологій та матеріалів”
на базі професійно-технічного училища №1 м. Житомира

Актуальність дослідження.
Стримуючим чинником розвитку економіки в державі стає не відсутність інвестиційних коштів, а відсутність висококваліфікованої робочої сили.
На даному етапі підготовка робітничих кадрів набуває загальнодержавного значення в розвитку економіки. Професійно – технічна освіта забезпечує відтворення робітничого потенціалу держави  та є одним із чинників підвищення продуктивності праці,  забезпечення випуску конкурентноспроможної продукції, інтеграції України у світове економічне співтовариство.  У розвинених країнах світу потенціал кваліфікованих робітників становить 20 – 70%,  в Україні від 5 до 15%.
Сьогодні систему підготовки робітничих кадрів у професійно – технічних навчальних закладах потрібно  докорінно оновити,  привести у відповідність до потреб економіки країни.  Професійні  навички випускників не завжди адаптуються до тих технологій, які вже впроваджено у виробництво, а темпи технологічних змін випереджують зміст навчальних програм.  Конкурентоспроможність  продукції держави значною мірою залежить від  професійної кваліфікації  трудових ресурсів.  Саме  професійна,  докорінно  оновлена освіта, здатна створити стабільний запас кваліфікації робітника,  що дасть змогу оперативно реагувати на швидкоплинні зміни технологій на  виробництві.
Статистика свідчить про тенденцію позитивних змін у цьому напрямку.  Прийшла нова доба,  стала реальністю інформаційно –технологічна  революція,  що зумовлює необхідність нових підходів у вирішення проблем підготовки кваліфікованих кадрів.
В Україні вже намітилась тенденція до зміни традиційних будівельних матеріалів на більш прогресивні. Йдеться про величезний асортимент будівельних модифікованих полімерами сумішей або рідких багатокомпонентних композицій для опоряджувальних, теплоізоляційних, гідроізоляційних, відновлювальних, реставраційних та інших робіт.  Виробництво таких матеріалів в широкому асортименті здійснюється в Україні такими підприємствами як „Хенкель Баутехнік (Україна)”,  „КНАУФ”,  „Полірем” та іншими .
Сучасна професійно – технічна освіта спрямована на підготовку робітників – будівельників з використанням як новітніх технологій навчання, так і інновацій у будівельної галузі в умовах постійного розвитку ринку праці. Підготовка конкурентноспроможних на ринку праці робітників залежить від рівня володіння прогресивними технологіями. Сучасний будівельник повинен вміти виконувати роботи з використанням нових високоефективних матеріалів, інструментів, обладнання та пристроїв.
Одним  з інструментів проведення оновлення змісту освіти є модернізація матеріально – технічної бази навчального закладу шляхом створення навчально-  практичного будівельного центру.
Навчально-практичний будівельний центр на базі професійно-технічного училища №1 міста Житомира було створено за сприянням компанії „Хенкель Баутехнік (Україна)”. Центр є навчальним закладом нового типу, закладом сьогодення, закладом, в якому сама атмосфера в поєднанні з досвідченими педагогами, навчальними засобами, мобілізує учнів на плідне, творче навчання.
Метою дослідження є прискорення передачі інформації з новітніх прогресивних технологій і впровадження їх в навчальний процес та виробництво; впровадження сучасних досягнень будівельної галузі в навчальний процес; надання навичок використання високоякісної продукції компанії „Хенкель Баутехнік (Україна)”; оволодіння практичними уміннями і навичками новітніх технологій майбутніми робітниками-будівельниками,  що сприяє суттєвому підвищенню їх професійного рівня та конкурентоспроможності на ринку праці.
Об’єкт дослідження: навчально-виробничий процес професійно-технічного училища №1 м. Житомира; навчально-виробничий процес навчально-практичного будівельного центру, побудований на реалізації „Проект розбудови училища та створення навчального закладу нового типу”.
Предмет дослідження: умови, критерії та методи підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок впровадження інноваційних виробничих технологій та матеріалів.
Гіпотеза дослідної експериментальної роботи: якість підготовки кваліфікованих робітників підвищується, якщо:
впроваджено в навчально-виробничий процес інноваційні виробничі технологій та матеріали;
розроблено і впроваджено систему  комплектів навчально-методичних матеріалів для підготовки кваліфікованих робітників з професій „Маляр; штукатур; лицювальник-плиточник” та „Маляр; штукатур”;
забезпечено співпрацю компанії „Хенкель Баутехнік (Україна)”, педагогічного колективу професійно-технічного училища, навчально-практичного будівельного центру та учнів для підготовки кваліфікованих робітників з професій „Маляр; штукатур; лицювальник-плиточник” та „Маляр; штукатур”;
Визначена мета реалізується у процесі виконання наступних завдань експерименту:
підготовка конкурентноспроможних робітників для будівельної галузі;
застосування нових будівельних матеріалів і технологій для розбудови навчального закладу;
проведення  семінарів-практикумів для учнів;
стажування педагогічних працівників ПТНЗ області;
професійно-технічного навчання слухачів центру зайнятості;
професійно-технічного навчання фізичних осіб та робітників будівельних підприємств.
Теоретико-методологічною основою експерименту є:
Закон України „Про освіту”;
Закон України „Про професійно-технічну освіту”;
Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття);
матеріали  Всеукраїнської  наради  „Забезпечення якісної підготовки робітничих кадрів”      (Київ,  березень  2006).
матеріали  Всеукраїнського  форуму  „Стан та перспективи професійного розвитку трудового потенціалу України”     (Київ,  квітень 2006).
матеріали Всеукраїнської наради – семінару з актуальних проблем підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для будівельної галузі. (Дніпродзержинськ,  травень  2003);
наукові праці, присвячені новітнім матеріалам і технологіям компанії „Хенкель Баутехнік (Україна)” ( Соха  В.Г., Карапузов Є.К., )
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (№946/5167);
матеріали круглого столу  „Ринок освітніх послуг та ринок праці”  (Київ, грудень 2005).
Основні ідеї експерименту.
Житомирський навчально – практичний будівельний центр на базі професійно – технічного училища №1  м. Житомира, було створено за сприянням  компанії „Хенкель Баутехнік (Україна)”.
Першочерговим завданням створення НПБЦ  було юридичне оформлення відповідної документації.  Накази про створення центру:
Міністерства освіти і науки України;
Управління освіти і науки облдержадміністрації;
Професійно-технічного училища № 1;
Угода про співпрацю з компанією „Хенкель Баутехнік (Україна)”.
При створенні центру були витримані відповідні умови по дотриманню необхідних нормативів комплексу навчально-практичної бази. Комплекс центру складається із навчальної аудиторії,  виробничої майстерні розрахованої на необхідну кількість робітничих місць,  кімнати відпочинку, душової, кімнати гігієни, комори для збереження матеріалів та інструменту.
У порівнянні з традиційною навчально–виробничою базою профтехучилища,  навчально – практична база центру має докорінні позитивні нововведення:
чудовий естетичний вигляд;
сучасні меблі, устаткування, інструменти;
новітні матеріали.
В тісному зв’язку з наданням базової професійної освіти, впровадженням новітніх технологій в навчально–практичному будівельному центрі здійснюється фундаментальне, стрімке оновлення змісту професійної  підготовки кваліфікованих робітників.
Вагомим чинником для цього є зміна світогляду педагогічних колективів на необхідність  такого оновлення.  Необхідно провести значну роботу по підготовці методичного матеріалу,  розробці робочих навчальних планів і програм,  оновленню засобів навчання,  розробці і впровадженню досконалих критеріїв контролю знань,  новітніх педагогічних і виробничих технологій. А для цього потрібно:
вважати поєднання традиційних методів підготовки кадрів в професійно – технічних навчальних закладах  з новими пріоритетними методами  підготовки кадрів в навчально–практичних центрах  одним із вирішальних чинників забезпечення якісної підготовки кваліфікованих робочих кадрів;
впроваджувати механізми системного вивчення змін, тенденцій на ринку праці,  своєчасно розпізнавати перспективні кваліфікації, а також механізми відповідної реакції професійної освіти,  її змістовної трансформації;
постійно розробляти і запроваджувати в навчально – виробничий процес нові методичні матеріали,  оновлювати і розробляти комп’ютерні програми;
впроваджувати в навчальний процес нові прогресивні методи навчання і нові технології підготовки кваліфікованих робітників;
вести постійну роботу з навчання та підвищення кваліфікації викладацького персоналу;
забезпечити необхідні матеріально – технічні умови, з метою реалізації гнучкості змісту і терміну навчання відповідно до сучасних потреб виробництва та ринку праці;  спільною програмою діяльності училища і центру передбачати створення нової навчально – методичної літератури, розробку сучасних технологій підготовки кваліфікованих робітників;  постійно оновлювати  зміст професійно – технічної освіти шляхом впровадження у навчально – виробничий процес науково – технічних досягнень та новітніх технологій;
удосконалювати комп’ютеризацію та інформатизацію навчального процесу;
вдосконалювати систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників та працівників, які залучаються до організації та проведення професійно-технічного навчання,  запровадити обов’язковість їх стажування в умовах сучасного виробництва;
рахувати головним завданням навчально-практичного центру організацію зв’язку між підприємствами-виробниками продукції, навчальними закладами професійно – технічної освіти,  центрами зайнятості населення,  юридичними та фізичними особами, для прискорення передачі інформації з новітніх технологій і впровадження їх у навчальний процес та виробництво.
Науково-педагогічні принципи, на основі яких здійснюється дослідно-експериментальна робота у професійно-технічному навчальному закладі, узгоджуються з загальними педагогічними принципами та віддзеркалюють сучасний рівень розвитку та напрями становлення сучасної професійно-технічної освіти:
принцип гуманізації, який полягає в рішучому повороті освіти до особистості учня, у забезпеченні сприятливих умов для розвитку його здібностей, творчого потенціалу на основі прийняття його особистих цілей і запитів, творчої співпраці з учнем;
принцип науковості, систематичності та послідовності, який полягає в доборі матеріалу, який відповідає структурі галузі знань, специфіці його розділів і тем;
принцип особистісного підходу до учня означає врахування рівня розумового розвитку, знань та умінь, працездатності, пізнавальної та практичної самостійності учнів, їх ставлення до навчання;
принцип системності забезпечує цілісність освіти як єдиного комплексу гуманітарних, технічних, суспільних наук;
принцип пріоритету розвивального навчання, який забезпечує безпосередній вплив навчання на розвиток учня, формування у нього нових здібностей;
принцип пріоритету творчої діяльності передбачає створення таких методик та технологій навчання, навчальних посібників, які побудовані на діяльнісному підході до навчання для творчої діяльності учнів;
принцип міцності знань, умінь і навичок передбачає тривале збереження в пам’яті набутих знань, умінь і навичок;
принцип нетрадиційності системи навчання полягає у використанні нових форм навчання, які сприяють засвоєнню учнями знань на основі заліків, рефератів, наукових повідомлень, створення презентацій, участі в олімпіадах, конкурсах.
Для вирішення завдань експерименту використовуються загальнонаукові методи:
історико-логічний, теоретичний і порівняльний аналіз нормативно-правових актів, документів і матеріалів з питань реформування професійно-технічної освіти;
історико-педагогічний аналіз філософської, педагогічної соціальної, психологічної та методичної літератури (монографії, періодичні видання, матеріали науково-практичних конференцій, навчальні програми, посібники тощо) та узагальнення отриманої інформації;
метод системного аналізу, теоретичне моделювання;
методи емпіричного характеру: діагностичний (анкетування, інтерв’ювання, опитування, бесіди); соціометричні (моніторинг, скринінг); прогностичні (експертні оцінки, узагальнення незалежних характеристик тощо); обсерваційні (констатуючий та формуючий експерименти).
Основний метод дослідження – комплексний педагогічний експеримент.
База експерименту: професійно-технічне училище №1 м. Житомира та Житомирський навчально–практичний будівельний центр. який функціонує на базі училища. У процесі проведення експериментального дослідження до участі у ньому буде залучене вище професійно-технічне училище №4 м. Хмельницька, яке працює над вирішенням аналогічного завдання.
Достовірність результатів забезпечуватиметься коректним використанням методик і технологій за погодженням із науковими керівниками та консультантами експерименту, якісною обробкою експериментальних даних, систематичним порівняльним аналізом  якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок впровадження інноваційних виробничих технологій та матеріалів.
Організаційно-кадрове забезпечення науково-дослідницької та експериментальної роботи:
Наукове керівництво  здійснюватиме навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Житомирській області, директор Васильчук Валентина Ананіївна.
8. Наукові  консультанти:  Арешонков Володимир Юрійович, проректор з методичної роботи Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук;
Стельмах Антоніна Гаврилівна, методист кафедри інноваційних технологій Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Тернопільська Валентина Іванівна, доцент кафедри педагогіки Житомирського державного університету ім. І.Франка, кандидат педагогічних наук.
Відповідальні виконавці:
директор професійно-технічного училища №1 м. Житомира – Муравицький Анатолій Олександрович, викладач вищої категорії, викладач-методист;
методист навчально-практичного будівельного центру – Муравицький Олександр Анатолійович, викладач вищої категорії, старший викладач;
методист училища – Зіміна Світлана Петрівна, методист вищої категорії, викладач вищої категорії, старший викладач;
старший майстер – Супрунчук Олександр Васильович;
викладачі та майстри виробничого навчання ПТУ№ 1 м. Житомира.
ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ:
Підготовчий (вересень 2008 року).
Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників,
які працюють за експериментом.
Нормативно-правове забезпечення експерименту:
а) прийняття відповідних рішень педагогічною радою;
б) розробка програми науково-дослідницької  та експериментальної роботи;
в) підготовка науково-теоретичного обґрунтування проблеми дослідження.
Початок апробації навчально-методичних комплектів щодо забезпечення підготовки робітників з професій „Маляр; штукатур; лицювальник-плиточник” та „Маляр; штукатур”.
Діагностично-концептуальний ( вересень–жовтень 2008).
анкетування педагогічних працівників та учнів щодо готовності до роботи за експериментом;
стимулювання зусиль педагогічних працівників та учнів, підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок впровадження інноваційних виробничих технологій та матеріалів;
розробка та впровадження інноваційних виробничих технологій в навчально-виробничий процес навчального закладу;
відпрацювання діагностичних методик, принципів їх аналізу, розробка анкет, тестів, інших матеріалів;
проведення семінару  Компанія „Хенкель Баутехнік (Україна)” 100 років на ринку будівельних матеріалів”;
забезпечення умов проведення експерименту.
Організаційно-прогнозуючий (жовтень 2008–червень 2010 року).
Діагностика здібностей учнів І курсу;
Розробка  та впровадження картки „Професійне зростання учня”;
Організація моніторингу   впливу інноваційних виробничих технологій та матеріалів на якість підготовки кваліфікованих робітників з професій „Маляр; штукатур; лицювальник-плиточник” та „Маляр; штукатур”;
Апробація навчально-методичних комплектів для підготовки кваліфікованих робітників з професій „Маляр; штукатур; лицювальник-плиточник” та „Маляр; штукатур”;
Апробація інноваційних педагогічних технологій для підготовки кваліфікованих робітників з професій „Маляр; штукатур; лицювальник-плиточник” та „Маляр; штукатур”;
Визначення позитивних і негативних прогнозів експериментальної роботи;
Проведення практичної конференції „Поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок впровадження інноваційних виробничих технологій та матеріалів” за участю педагогічних колективів ПТУ №1 м. Житомира, ВПУ №4 м. Хмельницький, наукових керівників та консультантів експерименту,
Формуючий (червень - вересень 2010 року)
Внесення коректив до комплектів навчально-методичних матеріалів для підготовки кваліфікованих робітників з професій „Маляр; штукатур; лицювальник-плиточник” та „Маляр; штукатур”.
Формування у педагогічних працівників необхідності запровадження інноваційних виробничих та педагогічних технологій.
Розробка та апробація навчальних проектів при підготовці кваліфікованих робітників з професій „Маляр; штукатур; лицювальник-плиточник” та „Маляр; штукатур”.
Узагальнюючий ( вересень – грудень 2010 року).
Підсумок комплексного дослідження якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок впровадження інноваційних виробничих технологій та матеріалів.
Кількісний і якісний аналіз оцінювання результатів експерименту на основі вироблених теоретико-методологічних критеріїв.
Підготовка наукового звіту про результати експериментальної роботи.
Проведення  конференції педагогічних працівників ПТУ №1 м. Житомира та ВПУ №4 м. Хмельницька „Поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок впровадження інноваційних виробничих технологій та матеріалів”.
Звіт
про проведення дослідно-експериментальної роботи на тему
«Поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників
за рахунок впровадження в навчально-виробничий процес
інноваційних виробничих технологій та матеріалів»
на базі ДНЗ «Житомирського  ВПУБД»
( ПТУ №1 м. Житомира)
Термін дії: 2008-2010 р.
Зміст:
1. Вступ.
2. Результати дослідно-експериментальної роботи.
3. Результати психолого-діагностичної роботи.
4. Висновок.
1. Вступ
Відповідно до ст.3 Закону України «Про професійно-технічну освіту» професійно-технічна освіта спрямована на формування у громадян професійних знань, умінь і навичок, розвиток духовності, культури, відповідного технічного, технологічного і екологічного мислення з метою створення умов для професійної діяльності. Отже, «професійна освіта» передбачає гармонійне поєднання глибокої теоретичної підготовки майбутнього спеціаліста з його мотиваційно-ціннісною сферою, з практичною та організаторською роботою щодо оволодіння технологією професійної діяльності. Науково-технічний прогрес, який не оминув і будівельну галузь, широке запровадження сучасних будівельних матеріалів та новітніх технологій будівництва, інформаційних технологій потребує від професійно-технічної освіти підготовки конкурентноспроможних кваліфікованих робітників; готовності випускника ПТНЗ до постійного професійного саморозвитку та самовдосконалення, формування власної кар’єри, відповідальності за результати своєї професійної діяльності. Саме професійна, докорінно оновлена освіта, здатна створити стабільний запас кваліфікації робітника, що дасть змогу оперативно реагувати на швидкісні зміни технологій виробництва.
Усвідомлення педагогічними працівниками  ДНЗ «Житомирське  ВПУБД» необхідності докорінних змін в освіті та відповідальності за ці перетворення, важливість підвищення науково-педагогічного рівня інженерно-педагогічних працівників училища зумовили стрімкий розвиток інтересу педагогічних працівників до проведення досліджень й експериментальної роботи у навчальному заклад.
Дослідно-експериментальна робота є вагомою складовою педагогічного процесу, сприяє формуванню позитивного інформаційного простору, створює умови для розкриття, розвитку творчого потенціалу особистості педагога, покращенню якості підготовки кваліфікованих робітників.
Науково-методичне та інформаційне забезпечення сприяє здійсненню досліджень з проблеми поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників, покращенню умов навчання, оновленню навчально-програмних, методичних, дидактичних, інформаційних матеріалів та засобів навчання.
Дослідно-експериментальна робота має випереджаючий характер і забезпечує проектування нового змісту професійної освіти, інноваційних технологій, розробку засобів навчання, узагальнення та поширення передового педагогічного і виробничого досвіду і є одним із важливих напрямів діяльності навчального закладу.
Відповідно до Наказу від 29 серпня 2008 року  № 234 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі ДНЗ «Житомирське  ВПУБД» з метою оновлення змісту професійно-технічної освіти, впровадження інноваційних засобів навчання та технологій шляхом залучення педагогічних працівників до дослідно-експериментальної роботи за ініціативи педагогічного колективу навчального закладу проводилась дослідно-експериментальна робота за темою «Поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних виробничих технологій та матеріалів» розрахована на 2008-2010 роки на базі ДНЗ «Житомирське  ВПУБД» та навчально-практичного будівельного центру .
Метою дослідження є прискорення передачі інформації з новітніх прогресивних технологій і впровадження їх в навчальний процес та виробництво; впровадження сучасних досягнень будівельної галузі в навчальний процес; надання навичок використання високоякісної продукції компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)»; оволодіння практичними уміннями і навичками новітніх технологій майбутніми робітниками-будівельниками, що сприяє суттєвому підвищенню їх професійного рівня та конкурентоспроможності на ринку праці.
Об’єктом дослідження є навчально-виробничий процес ДНЗ «Житомирського ВПУБД»,  навчально-виробничий процес навчально-практичного будівельного центру, побудований на реалізації «Проект розбудови училища та створення навчального закладу нового типу».
Науковий керівник експерименту – Васильчук Валентина Ананіївна, директор навчально-методичного кабінету ПТО у Житомирській області;
Наукові консультанти:
 • Арешонков Володимир Юрійович, проректор з методичної роботи Житомирського ОІППО, кандидат педагогічних наук;
 • Стельмах Антоніна Гаврилівна, методист ЖОІППО;
 • Тернопільська Валентина Іванівна, доцент кафедри педагогіки ЖДУ ім. І.Франка, кандидат педагогічних наук.
Відповідальні виконавці:
 • Муравицький Анатолій Олександрович - директор ДНЗ «Житомирського ВПУБД»;
 • Муравицький Олександр Анатолійович – методист навчально-практичного центру;
 • Зіміна Світлана Петрівна – методист  ДНЗ «Житомирського ВПУБД».
Етапи проведення експерименту:
1. Підготовчий (вересень 2008 року);
2. Діагностично-концептуальний (вересень-жовтень 2008 року);
3. Організаційно-прогнозуючий (жовтень 2008- червень 2010 року);
4. Формуючий (червень – вересень 2010 року);
5. Узагальнюючий (вересень – грудень 2010 року).
2. Результати дослідно-експериментальної роботи.
2.1. Робота на першому (підготовчому) етапі  у травні - вересні 2008 році була спрямована на вивчення ринку праці будівельної галузі регіону, підвищення рівня компетентності педагогічних працівників, які працюють за експериментом та нормативно-правове забезпечення експерименту.
Було визначено склад творчої групи педагогічних працівників за основною темою експериментального дослідження, сформовано змістовну структуру дослідно-експериментальної діяльності навчального закладу та підготовлено науково-теоретичне обґрунтування проблеми дослідження. У підготовчий період вивчався досвід педагогічного колективу ВПУ №4 м. Хмельницька та підприємств будівельної галузі регіону з проблем впровадження інноваційних виробничих технологій та матеріалів.
В м. Києві 27 серпня 2008 року на Всеукраїнській виставці «Профтехосвіта України» в інноваційній майстерні будівельного профілю було представлено роботу навчального закладу з питання «Поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок впровадження новітніх технологій».
Процес педагогічного проектування розпочато з аналізу ринку праці, який включає збір та аналіз інформації щодо необхідності нових професій, нових навчальних програм або зміни вже чинних.
2.2. Впродовж  вересня – жовтня 2008 року на другому (діагностично-концептуальному)  етапі дослідно-експериментальної роботи було проведено оформлення пакету документів для одержання статусу експериментального педагогічного майданчика регіонального рівня, підготовлено та узгоджено програми експериментального дослідження в управлінні освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.
З вересня 2008 року у навчальний процес підготовки кваліфікованих робітників з професій «Муляр, тесляр, столяр будівельний» та «Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник» вводяться нові предмети:
? «Новітні технології в сучасному будівництві» в обсязі 20 і 30 годин;
? «Дизайн сучасного дому» в обсязі 15 годин за рахунок предметів, які вільно обираються.
У цей період розробляються анкети, тести для проведення досліджень.
Педагогічні працівники, які брали участь у дослідно-експериментальній роботі, виконали в повному обсязі програму теоретико-практичного спецкурсу доктора педагогічних наук, професора Шарко В.Д. «Технологія сучасного уроку».
В рамках співпраці  з компанією «Хенкель Баутехнік (Україна)»:
 • брали участь у Всеукраїнській нараді керівників ПТНЗ та навчально-практичних  центрів з актуальних проблем підготовки кадрів для будівництва щодо впровадження будівельних інновацій в освітній процес (серпень 2008р. м. Херсон );
 • майстри виробничого навчання пройшли Всеукраїнський тренінг «Майстер-курс CERESIT. Декоративне опорядження поверхонь полімерцементними штукатурками» (жовтень 2008 рік, м. Суми);
 • спеціалістами  компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)» було проведено семінар-практикум з питань запровадження та розповсюдження новітніх технологій підготовки та влаштування підлог матеріалами Thomsit для педагогічних працівників училища та представників дестріб’юторів торговельної мережі у Житомирській області (жовтень 2008 рік, м. Житомир).
Навчальний заклад отримав СЕРТИФІКАТИ на право здійснювати освітню діяльність, спрямовану на навчання і професійне використання матеріалів і технологій ТМ CERESIT.
Авторський колектив навчального закладу підготував методичний посібник «Організація ефективної діяльності регіонального навчально-практичного будівельного центру від компанії Хенкель Баутехнік (Україна)», який використовують у своїй роботі  навчально-практичні будівельні центри України.
Значну роботу проводять педагогічні працівники, досвід яких вивчається, узагальнюється та впроваджується у навчально-виробничий процес ДНЗ «Житомирське ВПУБД»: Муравицького А.О. «Впровадження в навчально-виробничий процес училища інноваційні технології» та Муравицького О.А. «Впровадження новітніх будівельних технологій в навчально-виробничий процес професійно-технічного училища».
2.3. Організаційно-прогнозуючий етап продовжувався з жовтня 2008 року по червень 2010 року.
У 2008 році на базі ДНЗ «Житомирське ВПУБД» відбулась практична конференція представників підрозділів фірми „Житомирінвест” ВАТ та педагогічного колективу навчального закладу. Завданням конференції було налагодження партнерства навчального закладу з роботодавцями для організації роботи по перепідготовці та підвищенню кваліфікації робітників фірми „Житомирінвест” ВАТ та незайнятого населення  регіону в навчально-практичному будівельному центрі.
Одним з напрямків дослідно-експериментальної роботи є моніторингове дослідження ринку праці на місцевому та регіональному рівнях. Доступна статистична інформація будівельної галузі з працевлаштування на конкретні робочі місця, а також дані про сфери, в яких очікується зростання працевлаштування або його скорочення  отримуємо на основі тенденцій ринку праці та роботодавців, тих випускників, які закінчили навчальний заклад.
Завдяки комплексній інформації про ринок праці робиться висновок про наявні трудові ресурси, на основі яких будуть заповнюватися поточні та перспективні вакансії.
Проведений моніторинг ринку праці дає відповідь на такі питання:
? будівельні професії, на певний момент користуються попитом (для учнів шукаються місця для працевлаштування, проводити підготовку та перепідготовку);
? професії для яких пропозиції перевищують попит;
? прогноз майбутніх потреб.
Такий процес водночас є важливим засобом налагодження більш тісних зв’язків із роботодавцями та іншими соціальними партнерами.
Відповідно до потреб будівельних підприємств регіону в навчальному закладі коректується набір на навчання учнів з професій:
Протягом останніх років набір в училище на професії оздоблювачів виріс у 2,5 рази. В учнів, які пройшли навчання значно підвищується інтерес до навчання. Випускники самостійно виконують усі види робіт, передбачені технологічними умовами.
Дослідно-експериментальна робота сприяла розробленню оптимальної моделі взаємодії навчального закладу та роботодавців, яка допомагає формуванню обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів з урахуванням реальних потреб ринку праці; працевлаштуванню випускників ДНЗ «Житомирського ВПУБД» на підприємствах різної форми власності; визначення пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу.
Виходячи з потреб будівельних підприємств регіону, відповідно до створеної матеріально-технічної бази навчального закладу, розроблено пакет документів та отримано ліцензію на здійснення підготовки кваліфікованих робітників за професіями:
 • муляр, тесляр, столяр будівельний;
 • маляр, штукатур, лицювальник-плиточник;
 • маляр, штукатур, монтажник гіпсокартонних конструкцій;
 • маляр;
 • штукатур;
 • лицювальник-плиточник;
 • муляр;
 • столяр будівельний;
 • монтажник гіпсокартонних конструкцій;
 • паркетник.
З 2010-2011 навчального року у навчальному закладі розпочато підготовку спеціалістів з нової професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій, маляр, штукатур». З 2011 року планується розпочати підготовку з професії «Монтажник систем утеплення фасадів».
Навчальний процес відбувається в системі «людина - людина», під час якого майстри виробничого навчання, викладачі готують учнів до самостійної праці, яка ґрунтується на знаннях та виробничій культурі. Тому великий вплив на рівень кваліфікації майбутніх будівельників має професійно-педагогічна компетентність педагогічних працівників навчального закладу. Саме цьому в училищі приділяється серйозна увага.
Департамент ПТО МОН України, науковці НАН України, Громадська рада з питань ПТО визнали ДНЗ «Житомирське ВПУБД» інноваційним навчальним закладом, який працює за сучасними виробничими та педагогічними технологіями і прийняли рішення здійснити експериментальне впровадження на базі навчального закладу нового підходу у проведенні курсового підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання.
Проведенню експерименту сприяла значна підготовча робота. 16-17 квітня 2009 року працювала експертна група для вивчення матеріального, навчально-методичного  забезпечення  експерименту у складі:
 • Десятов Т.М. - директор департаменту ПТО МОН України, доктор педагогічних наук, професор;
 • Крячко Л.В. - заступника директора департаменту  ПТО МОН України
 • Ничкало Н.Г. - дійсний член АПН України, академік-секретар Відділення педагогіки і психології ПТО Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, головний редактор науково-методичного журналу "Професійно-технічна освіта", ,;
 • Олійник В.В. - ректор Академії педагогічних наук України, професор, доктор педагогічних наук;
 • Ситник О.П. - директор донецького інституту післядипломної освіти ІПП;
 • Якухно І.І. - ректор Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
Протягом 2009 року проводився експеримент щодо підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання ПТНЗ будівельної галузі України, метою якого було навчання педагогів на основі блочно-модульного підходу відповідно до індивідуальних потреб слухачів, цільових програмних завдань навчального закладу та вимог роботодавців, впровадження в навчальний процес новітніх виробничих, педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, а також забезпечення потреб держави в кваліфікованих професійно компетентних кадрах, здатних якісно і відповідально виконувати посадові функції. Протягом 2009-2010 років підвищили кваліфікацію 95 майстрів виробничого навчання Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, та Черкаської областей.
За цей період підвищили кваліфікацію за інноваційною формою 15 педагогічних працівників ДНЗ «Житомирське ВПУБД».
Слухачі проходять курс теоретичного навчання з проблемних питань педагогіки, психології, методики виробничого навчання.
Слухачі опановують новітні виробничі технології, набувають практичних умінь та навичок щодо їх застосування.
Після вдалого експерименту відповідно до наказу МОН від 14.08.2009 року №749 «Про підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання» в Україні було створено 12 центрів різних галузей виробництва та сфери послуг для підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
14 грудня 2009 року на базі училища проводилась Всеукраїнська нарада по організації підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання ПТНЗ України будівельного профілю за участю заступника директора департаменту  ПТО МОН України Крячко Л.В.
Навчальний заклад має потужну матеріальну базу, працює за сучасними виробничими та педагогічними технологіями, діяльність його визнана в державі. Тому саме на базі нашого закладу 29 січня 2009 року проходило виїзне засідання школи резерву керівників професійно-технічних навчальних закладів України.
Дослідно-експериментальна робота є одним із важливих напрямів діяльності ДНЗ «Житомирське ВПУБД», що сприяє підвищенню якості навчально-виховного процесу, розвитку особистості педагога, підвищенню рівня його професійної компетентності та педагогічної майстерності. Значна увага приділяється написанню методичних розробок,  дидактичних матеріалів, робочих зошитів, електронних засобів контролю знань, методичних рекомендацій, конспектів лекцій тощо, що сприяє підвищенню рівня комплексно-методичного забезпечення предметів і професій відповідно до ДСПТО. Методичні наробки  педагогічних працівників училища за останні два роки:
Робочі зошити
 • виробниче навчання з професії лицювальник-плиточник «Підготовка поверхні під лицювання, настилання підлоги»; «Влаштування підлог із застосуванням матеріалів Ceresit компанії «Хенкель Баутехнік  (Україна)»;
 • технологія малярних робіт «Загальні відомості про будівлі і споруди», «Способи підготовки та обробки поверхонь», «Підготовка дерев'яних поверхонь під фарбування», «Підготовка різних поверхонь під обклеювання шпалерами», «Підготовка обштукатурених і бетонних поверхонь під фарбування»;
 • виробниче навчання з професії маляр «Обклеювання поверхонь шпалерами»; «Опорядження поверхонь стін полімерцементними водорозчинними фарбами ТМ «Майстер», «Снежка»»;
 • технологія штукатурних робіт «Організація робочого місця штукатура», «Способи намазування та розрівнювання розчину кельмою на стіни та стелю», «Способи накидання розчину навкидь кельмою на стіни та стелю», «Способи накидання розчину навкидь ковшем на стіни та стелю», «Способи намазування та розрівнювання розчину соколом», «Влаштування сітчасто-армованих конструкцій під обштукатурення», «Прийоми затирання поверхонь», «Загладжування штукатурки гладилками»;
 • будівельне креслення «Основі відомості про графічне оформлення креслень» ;
 • охорона праці «Надання першої  допомоги потерпілим при нещасних випадках».
Методичні рекомендації:
 • «Корекційна програма розвитку впевненості в учнівської молоді»,
 • «Розвивальна програма набуття учнями знань, умінь і навичок реалізації здорового способу життя»,
 • «Діагностична програма «Дослідження особливостей особистісної сфери учнів»,
 • «Діагностична програма «Дослідження міжособистісних стосунків серед учнів»,
 • «Методичні рекомендації батькам «Ефективність батьківського впливу»,
 • «Методичні рекомендації педагогам «Ефективна дисципліна»,
 • «Методичні рекомендації педагогам «Переваги використання заохочення»,
 • «Методичні рекомендації «Основи психологічного здоров’я учнів»,
 • «Програма психокорекції агресивної та конфліктної поведінки учнівської молоді»,
 • «Діагностична програма «Дослідження емоційної сфери підлітків»,
 • «Корекційна програма розвитку впевненості в учнівської молоді»,
 • «Методичні рекомендації по написанню дипломних робіт з професії «маляр, штукатур, лицювальник-плиточник»,
 • «Методичні рекомендації по написанню дипломних робіт з професії «муляр, тесляр, столяр будівельний.
Методичні розробки:
 • «Обладнання системи теплоізоляції»;
 • «Особливості формування в учнів трудових навичок і умінь»;
 • «Улаштування плиткового облицювання підлоги за новітніми технологіями»;
 • «Методика організації виробничої практики учнів»;
 • «Обклеювання поверхонь шпалерами»;
 • «Технологія опорядження фасадів полімерцементними штукатурками»;
 • «Опорядження фасаду декоративною штукатуркою СТ35, СТ36»;
 • «Інтегровані розрахунково-практичні задачі для професії «Штукатур, маляр, лицювальник-плиточник»;
 • «Декоративне опорядження поверхонь за допомогою полімерної розчинної суміші Ceresit СТ 137»;
 • «Електромагнетизм»;
 • «Тематичне оцінювання» з предмету «Технологія штукатурних робіт»;
 • «Тематичне оцінювання» з предмету «Технологія малярних робіт»;
 • «Тематичне оцінювання» з предмету «Матеріалознавство малярних робіт»;
 • «Тематичне оцінювання» з предмету «Охорона праці»;
 • «Тематичне тестування учнів» з предмету «Технологія кам’яних робіт»;
 • «Декоративне опорядження поверхонь матеріалами «Майстер», «Кнауф» «Артісан»;
 • «Улаштування облицювання поверхонь конструкцій по штукатурці з використанням матеріалів Ceresit»;
 • «Опорядження акриловими штукатурками Ceresit СТ63»;
 • «Облицювання поверхонь стін керамічною плиткою способом «шов у шов» матеріалами Ceresit».
У ході дослідно-експериментальної роботи узагальнено досвід роботи педагогічних працівників по впровадженню інноваційних виробничих технологій та матеріалів. Педагогічні дослідження у навчальному закладі мають прикладний характер, спрямовані на конкретні цілі, удосконалення навчально-виховного процесу і підвищення його результативності.
Педагогічні працівники училища є активними учасниками наукових, науково-практичних конференцій різних рівнів (обласного, всеукраїнського, міжнародного).
За ініціативи Міністерства освіти і науки України на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітниках-будівельниках з метою приведення змісту професійно-технічної освіти у відповідність до вимог роботодавців та соціальних партнерів, якісної розробки державних стандартів ПТО, заснованих на компетенціях, в училищі створена творча група по розробці стандарту з професії „Маляр”. Проводиться масштабна експериментальна програма змістовного наповнення професійного стандарту з професії „Маляр”, спроектованого відповідно до модульно-компетентнісного  підходу.
У навчально-практичному центрі училища, який є навчальним закладом нового типу, закладом сьогодення, закладом, в якому сама атмосфера в поєднанні з досвідченими педагогами мобілізує учнів на творче навчання, проводяться семінари: «Інновації в будівництві», «Перспективи будівельної галузі»; факультативи - «Сучасна архітектура». НПБЦ дає найпривабливішу перспективу для училища – впровадження в навчальний процес інноваційних будівельних технологій. Для цього було розроблено відповідне методичне забезпечення - розроблені навчальні плани та програми для курсового навчання.
Протягом 2007-2010 років у навчально-практичному будівельному центрі за технологіями компанії Хенкель Баутехнік (Україна) при ДНЗ «Житомирське ВПУБД»  пройшли підготовку:
учні ПТНЗ    - 883 чол.
Педагогічні працівники  - 407 чол.
Робітники будівельних організацій  - 70 чол.
Особи з числа незайнятого населення  - 29 чол.
Особи за індивідуальними замовленнями  - 25 чол.
Загалом за чотири року пройшли підготовку 1414 чоловік.
У навчальному закладі розроблено проекти з оновлення змісту професійно-технічної освіти:
Створення навчально-виробничих центрів та впровадження через них новітніх технологій в навчально-виробничий процес;
Проект розбудови училища та створення навчального закладу нового типу;
Впровадження новітніх будівельних технологій в навчально-виробничий процес ПТУ №1;
Підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання будівельного профілю професійно-технічних навчальних закладів будівельної галузі  на базі ДНЗ «Житомирське ВПУБД»;
«Інноваційна модель управління професійно-технічним училищем №1 м. Житомира» (ДНЗ «Житомирське ВПУБД»);
«Модель управління ДНЗ Житомирським вищим професійним училищем будівництва і дизайну щодо організації та проведення профорієнтаційної роботи».
В рамках реалізації „Проекту розбудови училища та створення навчального закладу нового типу”, за підтримки соціальних партнерів, реконструйовано та модернізовано: методичний кабінет, навчальні кабінети: інформаційних технологій, охорони праці, матеріалознавства, основ галузевої економіки та підприємництва; технології оздоблювальних робіт, шість адміністративних кабінетів, фойє навчального корпусу, їдальня з допоміжними приміщеннями. У 2009 році розпочато капітальний ремонт, модернізацію та оздоблення корпусу №3, в якому планується розташувати готель для учнів.
За короткий термін співпраці навчального закладу з компанією Хенкель Баутехнік (Україна) по впровадженню в навчальний процес новітніх будівельних технологій і матеріалів Ceresit змінився зовнішній вигляд  училища.
2 березня 2010 року компанія «Хенкель Баутехнік (Україна)» на базі нашого навчального закладу підводила підсумок освітнього проекту «Хенкель Академія» по запровадженню в навчальний процес ПТНЗ України матеріали ТМ  Ceresit та Thomsit за 2009 рік. За підсумками діяльності за 2007- 2010 роки навчально-практичний центр на базі ДНЗ «Житомирське ВПУБД» визнано кращим  серед НПБЦ України. За рішенням компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)» у 2010 році НПБЦ надано статус Міжрегіонального навчально-практичного центру за напрямом «Утеплення фасадів».
Співпраця з компанією «Хенкель Баутехнік (Україна)» сприяє перетворенню навчального закладу у справжню творчу лабораторію, де навчаються не тільки учні та педагоги, а й робітники будівельних підприємств, фізичні особи та незайняте населення.
Своєю підтримкою навчально-практичних будівельних центрів компанія Хенкель Баутехнік (Україна) дає можливість підвищити стандарти підготовки учнів ПТНЗ до європейського рівня.
В учнів, які пройшли навчання в НПБЦ, значно підвищується інтерес до професії, до навчання. Протягом останніх років кількість учнів, які мають достатній та високий рівні навчальних досягнень виросла на 24%. Про рівень підготовки учнів у навчальному закладі свідчить той факт, що учні протягом 2004-2010 років на регіональних конкурсах фахової майстерності з професій „Маляр”, „Штукатур”, „Лицювальник-плиточник” посідали І місця та брали участь у Всеукраїнських конкурсах, у яких займали місця з 3 по 7.
Випускники самостійно виконують усі види робіт, передбачені технологічними умовами. Впродовж останніх років випускники училища стовідсотково працевлаштовуються.
Проведення дослідно-експериментальної роботи в ДНЗ «Житомирське ВПУБД» розглядалось на інструктивно-методичних нарадах, на засіданнях педагогічних рад, на обласних семінарах-нарадах та конференціях.
2.4. Робота на четвертому (формуючому) етапі  у червні - вересні 2010 року складалась аналізу діючих робочих навчальних планів і програм. Апробація цих документів показала доцільність включення у робочі навчальні програми з професійно-практичної підготовки з професій «Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник» та «Маляр, штукатур, монтажник гіпсокартонних конструкцій» за рахунок дублювання матеріалу введення тем: «Декоративне опорядження поверхонь стін матеріалами Ceresit», «Плиткове облицювання поверхонь матеріалами Ceresit», «Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції матеріалами Ceresit».
Педагогічними працівниками навчального закладу розроблено та опроборовано навчальні проекти: «Виконання плиткового облицювання стін матеріалами торгової марки Ceresit»; «Еволюція керамічної плитки»; «Без чого
неможливе підвищення ефективності вивчення технічних предметів в сучасних умовах?»; «Сучасне будівництво»; «Зоряне небо» (натяжні стелі); «Житомир – моє рідне місто»; «Чи знаєте ви про багатство архітектури рідного міста ?»; «Чи може сміття бути корисним?»; «Еволюція цегли» тощо.
Високий та достатній рівні навчальних досягнень учнів з предметів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки
Високий та достатній рівні навчальних досягнень учнів професійно-практичної підготовки становить 100%
2.5 П’ятий етап - узагальнюючий (вересень – грудень 2010 року)
Науково-дослідницька та експериментальна робота є вагомим складником діяльності навчального закладу, корисним і необхідним для вирішення тих завдань, що стоять навчальним закладом і системою профтехосвіти.
Учні училища останні роки є переможцями регіональних конкурсів
фахової майстерності та брали  участь у всеукраїнських конкурсах:
? 2008 р. Капустинський Олександр:
І місце на обласному конкурсі з
професії «Лицювальник-плиточник»;
ІІІ місце на всеукраїнському конкурсі
з професії «Лицювальник-плиточник»,
президентський стипендіат.
2009 р. Семчук Анатолій:
І місце на обласному конкурсі з
професії «Маляр»,
учасник всеукраїнського
конкурсу ;
2010 р. Любименко Дмитро
І місце на обласному конкурсі з
професії «Лицювальник-плиточник»,
учасник всеукраїнського конкурсу.
На обласних олімпіадах учні займали призові місця:
2008 р. ІІІ місце на обласній олімпіаді з предмету «Охорона праці».
ІІІ місце на обласній олімпіаді з предмету «Електротехніка».
2009 р. ІІІ місце на обласній олімпіаді з предмету «Охорона праці».
2010 р. І місце на обласній олімпіаді з предмету «Креслення».
Педагогічні працівники ДНЗ «Житомирське ВПУБД» у статтях та інших публікаціях   ділилися  досвідом  роботи на сторінках методичних видань, газет, журналів, Інтернет-сайту МОН тощо по проведенню дослідно-експериментальної роботи:
Вісник профтехосвіти:
№11 2007 р.«Соціальне партнерство в дії» - автор Муравицький А.О.
«Працюємо на рівні сучасних вимог» - автор Зіміна С.П.
№6 2008 р.  «Робота регіонального навчально-практичного будівельного центру» -  автор Муравицький О.А.
«Поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок  впровадження інноваційних виробничих технологій та матеріалів» -  автор Зіміна С.П.
«Декоративне опорядження поверхонь сухими сумішами Ceresit із фактурним оздобленням» - автор Дженжера Г.В.
«Передумови, які викликають необхідність впровадження інновацій у  навчально-виробничий процес» - автор Лаврук А.В.
2010 р. №1 «Модель управління ПТУ №1 м. Житомира» - автор Муравицький А.О.
№3 2010 р. «П’ять років у проекті «Хенкель Академія» - автор Зіміна С.П.
2009 травень - офіційний Інтернет-сайт МОН «Про експеримент щодо підвищення   кваліфікації майстрів виробничого навчання ПТНЗ будівельної галузі  України»;
2009 р грудень офіційний Інтернет-сайт МОН «Всеукраїнська нарада-семінар
«Сучасні підходи щодо підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання»;
2009 р. червень – методичний журнал «Педагогічний досвід у професійно-технічній освіті» «Поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників за  рахунок   впровадження інноваційних виробничих технологій та матеріалів у ПТУ №1» - автор Муравицький А.О.
2010 р. газета «Освіта України» №61-62 – «Навчальний заклад нового типу на Житомирщині» - автор Муравицький А.О.
4. Результати психолого-діагностичної роботи.
Результати проведення першого діагностичного зрізу
в рамках дослідно-експериментальної роботи  за темою:
„Поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників
за рахунок впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних виробничих технологій та матеріалів”
З метою реалізації завдань даної програми психолого-діагностична робота була організована в наступній послідовності.
Підготовчий етап проведення дослідно-експериментальної роботи тривав з 15 по 22 вересня 2008 року. З метою реалізації його завдань психологічною службою закладу була розроблена програма науково-дослідної та експериментальної роботи.
На діагностично-концептуальному етапі, який  тривав з 23 вересня по 20 жовтня 2008 року, було виконано завдання по відпрацюванні діагностичних методик, принципів їх аналізу, розробці анкет, тестів, забезпеченні умов проведення експерименту. Зокрема, перевагу надали наступним методикам:
? Опитувальник мотивації навчання в ПТНЗ (І.О. Глубока);
? Методика „Мотивація успіху і страх невдачі”(А.А. Реан);
? Методика „диференційовано-діагностичний питальник інтересів”    (Е. Климов).
Метою використаних методик є вивчення мотивації учнів до навчання в ПТНЗ, визначення осіб, мотивованих на успіх і на невдачу, та дослідження інтересів учнів до зайнятості в тій  чи іншій сфері діяльності.
Організаційно-прогнозуючий етап полягав у проведенні психолого-діагностичного дослідження, кількісного та якісного аналізу отриманих результатів. Тривалість даного етапу включає період від 20 жовтня по 28 листопада 2008 року.
В дослідженні прийняли участь учні чотирьох груп (114 осіб), які навчаються за спеціальністю „Маляр; штукатур; лицювальник-плиточник”, та „ Маляр; штукатур”. Здійснивши інтерпретацію отриманих показників маємо наступні результати.
Досліджуючи особливості мотивації учнів до навчання в ПТНЗ, було виявлено, що у значної частини учнів, а саме – 46% (52) домінує прагнення отримати диплом кваліфікованого робітника при формальному засвоєнні знань з предметів загально професійної, професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовки.
На другому місці в системі мотивації навчання в ПТНЗ, у досліджуваних переважає прагнення до оволодіння професійними знаннями та формування професійно-важливих якостей, зацікавленість під час виробничого навчання і виробничої практики. Показник по даній шкалі характерний для 37% (43) учнів.
Порівняно не високий відсотковий показник становить мотивація до набуття знань, зацікавленість навчальним процесом. Він становить 17% (19) від загальної кількості досліджуваних.
Таким чином, за результатами діагностики, проведеної за допомогою опитувальника мотивації навчання в ПТНЗ (І.О. Глубока), можемо говорити про домінування в учнів першого курсу бажання отримати диплом кваліфікованого робітника при формальному засвоєнні знань. Спостерігається дещо нижчий показник мотивації, що вказує на прагнення до оволодіння професійними знаннями та формування професійно-важливих якостей, зацікавленість під час виробничого навчання і виробничої практики. З метою корекції останнього, та мотивування учнів до набуття професійних знань, вважаємо за доречне впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних виробничих технологій та матеріалів.
Результати використання методики „Мотивація успіху і страх невдачі”(А.А. Реан) показують незначну різницю показників, що свідчать про мотивацію досягнення успіху – 27% (31), та страх уникнення невдачі – 26% (29).
Проте, більший відсоток  - 47% (54) становить показник, що вказує на невизначений мотиваційний полюс. Зокрема, у 41% (22) досліджуваних мотивація ближча до уникнення невдачі, в 59% (32) –до досягнення успіху. Тобто, у значної частини учнів конкретно не  виражений той чи інший вид мотивації до діяльності, що вкотре підтверджує необхідність включення учнів в систему корекційної роботи.
Методика „диференційовано-діагностичний питальник інтересів” (Е.Климов), що використовувалась нами для дослідження професійних інтересів учнів, дала можливість отримати такі результати.
Домінуюча роль в системі інтересів учнів першого курсу належить типу професій „Людина-знакова система”, їй надали перевагу 50% (57) досліджуваних.
На другому місці знаходиться інтерес до типу професій „Людина-техніка” – 22% (25) учнів.
Ще 17% (19) учнів ПТУ № 1 надають перевагу типу професій „Людина-художній образ”.
Низький показник, що свідчить про професійні інтереси досліджуваних отримали такі типи професій як „Людина-людина” – 7% (8), та „Людина-природа” – 4% (5).
Таким чином, підвівши підсумок за результатами проведеного дослідження з використанням зазначених методик, можемо стверджувати про наявність в структурі мотиваційної сфери першокурсників факторів, що свідчать про необхідність та важливість включення учнів в проведення програми, спрямованої на формування позитивної мотивації до діяльності учнів.
Ефективним в даному напрямку, вважаємо впровадження в систему підготовки кваліфікованих працівників інноваційних виробничих технологій та матеріалів. Про результативність чого зможемо стверджувати за результатами повторного психолого-діагностичного дослідження.
Результати проведення другого діагностичного зрізу
в рамках дослідно-експериментальної роботи  за темою:
„Поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників
за рахунок впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних виробничих технологій та матеріалів”
З метою реалізації завдань даної програми психологічною службою був проведений заключний етап психолого-діагностичного дослідження, який тривав в період від 6 квітня по 15 травня 2009 року.
Відповідно, повторно використовувалися методики за якими проводилися попередні психологічні дослідження, а саме:
? Опитувальник мотивації навчання в ПТНЗ (І.О. Глубока);
? Методика „Мотивація успіху і страх невдачі”(А.А. Реан);
? Методика „диференційовано-діагностичний питальник інтересів”        (Е. Климов).
Метою проведення порівняльної діагностичної роботи є вивчення впливу на мотиваційну систему учнів ПТНЗ впровадження в систему підготовки кваліфікованих працівників інноваційних виробничих технологій та матеріалів.
В дослідженні прийняли участь учні чотирьох груп (114 осіб), які навчаються за спеціальністю „Маляр; штукатур; лицювальник-плиточник”, та „ Маляр; штукатур”. Здійснивши інтерпретацію отриманих показників маємо наступні результати.
Досліджуючи особливості мотивації учнів до навчання в ПТНЗ, було виявлено суттєву різницю, порівняно з результатами першого дослідження. Зокрема, зросло прагнення учнів до оволодіння професійними знаннями та формування професійно-важливих якостей, зацікавленість під час виробничого навчання і виробничої практики. Показник по даній шкалі становить 51% (58) учнів, і перебільшує попередні результати на 14%.
На відміну від результатів першого діагностичного зрізу, показник прагнення отримати диплом кваліфікованого робітника при формальному засвоєнні знань з предметів загально професійної, професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовки знизився на 25%, і становить 21% (24).
Дещо змінилися результати досліджуваних, що свідчать про мотивацію до набуття знань, зацікавленість навчальним процесом. За даним показником ми отримали 28% (32) відповідей досліджуваних.
Таким чином, за результатами повторної діагностики, проведеної за допомогою опитувальника мотивації навчання в ПТНЗ (І.О. Глубока), можемо говорити про вплив використання інноваційних виробничих технологій та матеріалів на прагнення учнів до оволодіння професійними знаннями та формування професійно-важливих якостей, зацікавленість під час виробничого навчання і виробничої практики, стимулювання мотивації до набуття знань, зацікавленості навчальним процесом.
Результати використання методики „Мотивація успіху і страх невдачі”(А.А. Реан) також підтверджують помітну зміну, порівняно з показниками, отриманими при проведенні першого діагностичного зрізу.
Кількісні показники мотивації досягнення успіху становлять 57% (65), страх уникнення невдачі – 14% (16). Невизначений мотиваційний полюс включає в себе 29% (33) відповідей досліджуваних. Серед них, у 27% (9) учнів мотивація ближча до уникнення невдачі, в 73% (24) – до досягнення успіху. Тобто, помітно зменшився показник невираження того чи іншого виду мотивації до діяльності, що вкотре підтверджує результативність включення учнів в систему корекційної роботи.
Методика „Диференційовано-діагностичний питальник інтересів” (Е.Климов), що використовувалась нами для дослідження професійних інтересів учнів, дала можливість порівняти отримані показники з  результатами першого діагностичного зрізу.
Домінуюча роль в системі інтересів учнів першого курсу належить типу професій „Людина-знакова система”, що, власне, в загальному співпадає з попередніми результатами, проте, відсотковий показник дещо зменшився, і становить 46% (52) відповідей.
На другому місці знаходиться інтерес до типу професій „Людина-техніка”, що теж має дещо нижчий показник – 20% (23) учні.
В результаті корекційної роботи значно зріс показник типу „Людина-художній образ”, він становить - 23% (27) відповідей учнів, що можна пояснити виникненням більшого інтересу до власної професії, що потребує здатності творчо мислити.
Аналогічні до попередніх є результати за такими типами професій як „Людина-людина” – 7% (8), та „Людина-природа” – 4% (5).
Отже, підсумовуючи результати другого психолого-діагностичного зрізу, який проводився в рамках дослідно-експериментальної роботи можемо сказати, що впровадження в систему підготовки кваліфікованих працівників інноваційних виробничих технологій та матеріалів, виявило вплив на прагнення учнів до оволодіння професійними знаннями та формування професійно-важливих якостей, зацікавленість під час виробничого навчання і виробничої практики, стимулювання мотивації до набуття знань, зацікавленості навчальним процесом, підвищення мотивації учнів до досягнення успіху.
Отримані результати вказують на позитивний вплив на мотиваційну сферу особистості учнів ПТНЗ впровадження в систему підготовки кваліфікованих працівників інноваційних виробничих технологій та матеріалів.
Результати проведення третього діагностичного зрізу
в рамках дослідно-експериментальної роботи  за темою:
„Поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників
за рахунок впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних виробничих технологій та матеріалів”
З метою реалізації завдань даної програми психологічною службою був проведений заключний етап психолого-діагностичного дослідження, який тривав в період від 3 травня по 11 червня 2010 року.
Відповідно, повторно використовувалися методики за якими проводилися попередні психологічні дослідження, а саме:
? Опитувальник мотивації навчання в ПТНЗ (І.О. Глубока);
? Методика „Мотивація успіху і страх невдачі”(А.А. Реан);
? Методика „диференційовано-діагностичний питальник інтересів” (Е. Климов).
Метою проведення повторного (заключного) діагностичного дослідження є вивчення впливу на мотиваційну сферу учнів ПТНЗ впровадження в систему підготовки кваліфікованих працівників інноваційних виробничих технологій та матеріалів, та здійснення порівняльного аналізу результатів дослідження мотивації до навчання в учнів на початку першого курсу, та по завершенні участі в дослідно-експериментальній роботі, тобто, наприкінці другого курсу.
Нагадаємо, в дослідженні прийняли участь учні чотирьох груп (114 осіб), які навчаються за спеціальністю „Маляр; штукатур; лицювальник-плиточник”, та  „Маляр; штукатур”. Здійснивши інтерпретацію отриманих показників маємо наступні результати.
Досліджуючи особливості мотивації учнів до навчання в ПТНЗ, за допомогою опитувальника мотивації навчання в ПТНЗ (І.О. Глубока), було виявлено суттєву різницю результатів першого та заключного діагностичних досліджень.
Зокрема, у 24% учнів зросло прагнення до оволодіння професійними знаннями та якостями, цей показник становить 61%, і вказує на появу в учнів мотивації до практичної діяльності, бажання стати висококваліфікованими спеціалістами.
Також збільшилась кількість учнів, які зацікавлені саме навчальним процесом, та прагнуть до набуття знань, вони становлять 28% від загальної кількості досліджуваних. Можемо припустити, що це саме ті учні, які орієнтовані на продовження навчання у вищих навчальних закладах.
Натомість, критерій, що вказує на прагнення учнів отримати диплом при формальному засвоєнні знань з предметів загально професійної, професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовки становить 11%, що вказує на різницю у 35% від результатів дослідження на початку першого курсу.
Отже, повторне проведення дослідження за даною методикою дає нам можливість побачити тенденцію до позитивної зміни у мотивації учнів. Зокрема, зросло бажання учнів до отримання професійних знань, навичок, зріс інтерес до самого процесу навчання, значно меншою стала кількість учнів, орієнтованих лише на отримання диплому при формальному засвоєнні знань.
Таким чином, можемо говорити про вплив використання інноваційних виробничих технологій та матеріалів на прагнення учнів до оволодіння професійними знаннями та формування професійно-важливих якостей, зацікавленість під час виробничого навчання і виробничої практики, стимулювання мотивації до набуття знань, зацікавленості навчальним процесом.
Результати використання методики „Мотивація успіху і страх невдачі”(А.А. Реан) також підтверджують помітну зміну, порівняно з показниками, отриманими при проведенні першого діагностичного зрізу.
Кількісні показники мотивації досягнення успіху становлять 72%, що показує різницю у 50% порівняно з результатами першого психодіагностичного  зрізу. На відміну від попереднього дослідження значні зміни відбулися у зміні мотивації уникнення невдачі, її показник значно зменшився і становить лише 7%. Невизначений мотиваційний полюс включає в себе 21% відповідей досліджуваних. Серед них, у 29% учнів мотивація ближча до уникнення невдачі, в 71% – до досягнення успіху, тобто, помітно зменшився показник невираження того чи іншого виду мотивації. Таким чином, є підстави робити висновок про позитивні зміни мотивації учнів по завершенні їх участі в дослідно-експериментальній  роботі.
Методика „Диференційовано-діагностичний питальник інтересів”  (Е.Климов), дала можливість порівняти професійні інтереси учнів, з тими, що переважали в них на початку першого курсу.
Домінуюча роль в системі інтересів учнів другого курсу належить типу професій „Людина-художній образ”,  до нього належать 47% учнів.
Кількісний показник по типу професій „Людина-знакова система”, на відміну від попередніх результатів, значно знизився і становить 22% учнів.
На третьому місці знаходиться інтерес до типу професій „Людина-техніка”, що теж має дещо нижчий показник – 20% учнів.
Майже аналогічні до попередніх є результати за такими типами професій як „Людина-людина” – 8%, та „Людина-природа” – 3%.
Отже, підсумовуючи результати отримані за допомогою використання даної методики, можемо зробити висновки про зміну професійних інтересів учнів під впливом участі в дослідно-експериментальній роботі. Зокрема, значне збільшення кількості учнів інтереси яких належать до типу професій „Людина-художній образ”, дає підстави пояснити це зростанням інтересу до власної професії, що потребує здатності творчо мислити.
Отже, підсумовуючи результати дослідно-експериментальної роботи за темою: „Поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних виробничих технологій та матеріалів” можемо стверджувати про високу результативність проведеної корекційної програми.
А саме, впровадження в систему підготовки кваліфікованих працівників інноваційних виробничих технологій та матеріалів, виявило вплив на прагнення учнів до оволодіння професійними знаннями та формування професійно-важливих якостей, зацікавленість під час виробничого навчання і виробничої практики, стимулювання мотивації до набуття знань, зацікавленості навчальним процесом, підвищення мотивації учнів до досягнення успіху.
В результаті участі в дослідно-експериментальній роботі значно зріс показник типу „Людина-художній образ”. Це можна пояснити зростанням інтересу до власної професії, що потребує здатності творчо мислити.
Таким чином, можемо стверджувати, що впровадження в систему підготовки кваліфікованих працівників інноваційних виробничих технологій та матеріалів має позитивний вплив на мотивацію учнів ПТНЗ до навчання, їх прагнення бути висококваліфікованими працівниками, досягти професійних успіхів, та приносити користь суспільству.
4. Висновок.
Інноваційний заклад освіти – це навчальний заклад, в якому педагогічний та учнівський колективи експериментують, апробують чи впроваджують нові педагогічні ідеї, теорії та новітні виробничі технології.
В Концепції розвитку професійної освіти і навчання в Україні  визначено, що для досягнення якості і результативності професійної освіти і навчання необхідно створювати експериментальні педагогічні майданчики за галузевим спрямуванням як модераторів інноваційної діяльності на базі професійно-технічних навчальних закладів та безпосередньо на підприємствах, поширення  їх  позитивних напрацювань, впровадження ефективних педагогічних технологій.
Робота дослідно-екпериментального педагогічного майданчика у 2008-2010 р. на базі ДНЗ «Житомирське ВПУБД» за темою: „Поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних виробничих технологій та матеріалів” cприяла вирішенню  комплексу завдань:
 • на основі моніторингу ринку праці проводити процес педагогічного проектування, що визначає професії, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників у навчальному закладі;
 • запровадження у навчальний процес підготовки кваліфікованих робітників нових предметів «Новітні технології в сучасному будівництві» та «Дизайн сучасного дому» за рахунок предметів, які вільно обираються;
 • плідна співпраця з компанією «Хенкель Баутехнік (Україна)» по запровадженню в навчальний процес технологій та матеріалів ТМ  Ceresit та Thomsit;
 • проведення інноваційної форми підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання ПТНЗ України будівельної галузі;
 • підвищення якості навчально-виховного процесу, підвищення рівня педагогічної компетентності педагогів навчального закладу та їх педагогічної майстерності;
 • модернізація навчально-виробничої бази училища в рамка реалізації проекту «Розбудова училища та створення навчального закладу нового типу»;
 • виявило прагнення учнів до оволодіння професійними знаннями та формування професійно-важливих якостей, зацікавленість під час виробничого навчання та виробничої практики, стимулювання мотивації до набуття знань, зацікавленість навчальним процесом, підвищення мотивації учнів до досягнення успіху;
 • зростання інтересу до власної професії (зріс показник типу «Людина-художній образ»).
Діяльність  педагогічного колективу навчального закладу в рамках регіональної дослідно-експериментальної роботи протягом 2008-2010 років по поліпшенню якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних виробничих технологій та матеріалів виконана.
Педагогічний колектив ДНЗ «Житомирське вище професійне училище будівництва і дизайну», навчально-методичний кабінет ПТО управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації за погодженням управління  освіти і науки Житомирської облдержадміністрації порушує клопотання перед Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Академією педагогічних наук України про відкриття на базі навчального закладу експериментального педагогічного майданчика всеукраїнського рівня на тему: «Підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання будівельного профілю: форми, методи, нормативно-правове забезпечення,  типові робочі плани і програми», метою якого є курсове підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів будівельної галузі, навчання педагогів на основі блочно-модульного підходу відповідно до індивідуальних потреб слухачів, цільових, програмних завдань навчального закладу та вимог роботодавців, впровадження в навчальний процес новітніх виробничих, педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, а також забезпечення потреб держави в кваліфікованих професійно компетентних кадрах, здатних якісно і відповідально виконувати посадові функції.
Робота педагогічного колективу по оновленню змісту професійно-технічної освіти   по впровадженню новітніх  виробничих технологій та матеріалів відмічена обласним управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.
Діяльність  педагогічного колективу навчального закладу спрямована на виховання здорової, компетентної, соціально адаптованої з вираженою потребою в самореалізації людиною. Саме така людина візьме відповідальність за долю України, її народу, людства.
Последнее обновление 02.08.16 13:56
 
Філія Центру професійно-технічної освіти м.Житомира, Powered by Joomla! Designed by SiteGround web hosting